Nejčastěji hledáte

RegioJet: Objekt údržby a oprav vozidel Praha-Dolní Měcholupy

Umístění záměru na stávajícím nákladovém nádraží
na okraji průmyslové zóny. Umístění označené v Mapy.cz

Dokumentace pro oznámení záměru v zjišťovacím řízení
o vlivu na životní prostředí je zveřejněna na Portálu Cenia.


1. 12. 2021

Zasedání Zastupitelstva MČ v mimořádném termínu s pořadem jednání
1. RegioJet  – zjišťovací řízení vlivu na životní prostředí
2. Různé
Usnesení č. 41/1 ze dne 1. 12. 2021

Vyjádření MČ Praha-Dolní Měcholupy k záměru RegioJet
Městská část požaduje, aby příslušný orgán v závěru zjišťovacího řízení stanovil, že předložený záměr bude podléhat posouzení vlivu záměru na životní prostředí. S ohledem na případný negativní vliv záměru na životní prostředí a to z důvodu zatížení hlukem a znečistění ovzduší z provozu posuzovaného záměru, zaujímá městská část shora uvedené stanovisko, a to především z těchto důvodů:

Předložené Oznámení záměru není dle názoru městské části zpracováno v souladu se zákonnými požadavky.

Oznámení neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení vlivu na životní prostředí a není tak prokázáno, že záměr nebude mít negativní vliv a nedojde tak k výraznému zhoršení životního prostředí pro obyvatele městské části Praha – Dolní Měcholupy. Jako problematické se jeví oblast hluku a kvality ovzduší, aniž by ale Oznámení obsahovalo návrh konkrétních, účinných opatření k eliminaci nežádoucích vlivů. Opatření, uvedená v bodě D4 Oznámení se jeví již v této fázi naprosto nedostatečnými a laxními. …

Celý text vyjádření MČ

21. 11. 2021

Projednání bodu Zjišťovací řízení Regiojet – projednání dokumentace a připomínky na výboru pro územní rozvoj.
Pozvánka
Zápis

18. 11. 2021

Informace o záměru RegioJet na Facebookovém profilu MČ Praha-Dolní Měcholupy.
Příspěvek na Facebooku

15. 11. 2021

Diskuse o RegioJetu na zasedání zastupitelstva MČ v rámci bodu Různé.
Rozprava je k poslechu ve zvukovém záznamu ze zasedání v čase 1:07:38 – 1:28:37.
Zvukový záznam ze zasedání

10. 11. 2021

Článek o záměru RegioJetu na portálu zdopravy.cz
Odkaz na článek

20. 5. 2020

Veřejná projednání záměrů v Dolních Měcholupech probíhají na výborech územního rozvoje. Zasedání výboru jsou veřejná a konají se od 18:00. Aby se každý mohl zúčastnit, je program výboru zveřejněn minimálně 5 dní před jeho konáním na webových stránkách městské části.
Pozvánka
Zápis