Odpady

Informace o svozu odpadů v období nouzového stavu:

V reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření vyhlásila „KARANTÉNU“ a zamezila tak volnému pohybu obyvatel na veřejnosti, si Vás dovolujeme informovat o omezeních v obecním systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy.
V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn následovně:

 1. Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 2. Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, tetrapacky, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 3. Provoz sběrných dvorů – většina sběrných dvorů je od 1. 4. 2020 otevřena i pro veřejnost, více info ZDE,
 4. Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,
 5. Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad přerušena,
 6. Svoz nebezpečného bioodpadu:
 • Stabilní sběr a svoz NO – služba dočasně přerušena
 • Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena
 • Svoz nepoužitých léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Provoz kontaktních center svozových společností:

V současné době je jejich provoz nastaven tak, aby nedocházelo k osobnímu kontaktu zástupců kontaktních center (KC) s veřejností a to až do odvolání. Komunikace s ostatními centry bude omezena pouze na telefonní a písemnou formu (dopis nebo email). Pro potřeby občanů bude před KC přistaven sběrný prostředek pro bezkontaktní převzetí písemností.

V případě doplňujících dotazů, prosím kontaktujte oddělení odpadů odboru ochrany prostředí MHMP, tel.: 236 00 42 29.


Změny v systému svozu odpadu v Praze od 1. 1. 2020 


Kam s odpadem

 • Velkoobjemový kontejner:
  Změna režimu přistavování VOK – podrobnosti
  Plán přistavování VOK 1. pololetí – harmonogram 1. pol. 2020
  Plán přistavování VOK 2. pololetí –
 • BIOODPAD:
  Plán přistavování BioVOK 1. pololetí – harmonogram 1. pol. 2020
  Plán přistavování BioVOK 2. pololetí –
  Mimořádné přistavování kontejnerů na BIOODPAD 

plakat-mhmp-nechceme.zit-na-smetisti

Sběr použitých rostlinných olejů a tuků od občanů na území hl. m. Prahy

– jedlý olej a tuk v uzavřených PET lahvích je možné odevzdávat také ve vozidle pro mobilní sběr nebezpečných odpadů

Pilotní projekt nádobového sběru jedlých tuků a olejů z domácností na území hl. m. Prahy

 • MHMP převážně na území „malých“ MČ otestuje v pilotním dvouletém projektu nádobový sběr jedlých tuků a olejů
 • MČ byly vyzvány k vytipování vhodných stanovišť tříděného odpadu, ke kterým bude v březnu 2020 doplněna 240l nádoba na jedlé tuky a oleje
 • ÚMČ vytipoval 2 stanoviště v původní zástavbě Dolních Měcholupech a 2 stanoviště v Malém háji

Kam s nebezpečným odpadem

Nebezpečné domovní odpady jako jsou chemikálie, barvy, laky, použité akumulátory, teplpměry, nádoby od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, tuky, baterie monočlánky, zářivkové trubice a podobný odpad jsou shromažďovány na dvou místech, a to:

Jak správně třídit odpad

Z běžného domovního odpadu můžete vytřídit až 40% odpadu, který lze umístit do nádob na separovaný odpad. Stanoviště kontejnerů pro bezplatné ukládání vytříděného papíru, plastů a skla jsou:

 • u provozovny Smetanová cukrárna v ulici Kutnohorské;
 • v ulici Za Kovárnou, v místě spojnice s ulicí V Dolinách;
 • v ulici Parková, u křižovatky s ulicí U Výstavby;
 • v ulici Ke Slatinám, za odbočkou s ulicí Pod Hřištěm;
 • v ulici Pod Lesíkem
 • v ulici De Dráze u trafostanice
 • v ulici V Nížinách
 • v ulici Ke Školce
 • v ulici Kryšpínova 2x
 • v ulici Honzíkova

Kontejnery jsou vyváženy pravidelně firmou Pražské služby a.s. telefon: +420 284 091 111. Aktuální informace naleznete také v interaktivní mapě na stránkách Pražských služeb.

Aktuální informace najdete na www.praha-mesto.cz/odpady

Služba pro objednatele svozu směsného komunálního odpadu (bytová družstva, majitele RD)

Jedná se o možnost objednání úklidu stanoviště směsných nádob – bližší informace a podmínky naleznete v přiloženém formuláři objednávky.

Na dvou místech v Dolních Měcholupech je umístěn červený kontejner pro ukládání baterií:

 • v budově ZŠ Kutnohorská;
 • v budově Úřadu MČ Dolní Měcholupy.

plakat-sber-baterii


Do modrých kontejnerů na papír patří: noviny, časopisy. knihy, sešity, čistý obalový papír, vlnitá lepenka, kartony, rozložené krabice…

Do modrých kontejnerů na papír nepatří: mastné nebo jinak znečištěné papíry, kombinované papírové obaly s plasty nebo kovovými foliemi (krabice Tetra Pack od mléka a jiných nápojů), voskový a uhlový papír, jiný odpad.

Do žlutých kontejnerů na plasty patří: veškeré plastové obaly, plastové kelímky (jogurt a ostatní mléčné výrobky), PET láhve (minimalizujte objem a víčkem uzavřete), plastové obaly od spotřebního zboží…

Do žlutých kontejnerů na plasty nepatří: vícevrstvé materiály, jako krabice od trvanlivého mléka, ovocných šťáv a džusů, kabely s obsahem kovu, kožené a gumové zbytky, polystyrén a pochopitelně jiný odpad

Do zelených kontejnerů na sklo patří: skleněné láhve skleněné nádoby, zavařovací sklenice, vázy, malé láhve od parfému a kosmetiky, okenní sklo…

Do zelených kontejnerů na sklo nepatří: keramika, porcelán, kamenina, nádoby z pálené hlíny, sklo s drátěnou výztuží, vrstvené sklo, netříštivé sklo, zrcadla, skleněné nádobí, zátky, plastové láhve, žárovkové sklo, zářivky, víčka a uzávěry od skleněných láhví.

Do žádných kontejnerů se separovaným odpadem nepatří: zbytky jídla ani odpad, který je kombinován z několika materiálů.