Akce v Dolních MěcholupechAktualityZdravé Dolní Měcholupy

Veřejné fórum 2023

Anketa k ověření výstupů z Veřejného fóra

Naše MČ pořádá  ve středu 17. května 2023 od 17:00 hodin ve víceúčelové sportovní hale své třetí Veřejné fórum k rozvoji Dolních Měcholup.

Toto setkání je určeno především občanům naší MČ, kteří díky své osobní účasti budou mít možnost diskutovat u osmi tematicky zaměřených stolů. Pro rodiče s malými děti je zajištěn dětský koutek plný aktivit pod vedením profesionálů.

  1. Územní rozvoj MČ – např. územní plánování, cyklostezky
  2. Životní prostředí – např. veřejná zeleň, odpadky
  3. Doprava, bezpečnost – např. parkování, chodníky, kriminalita
  4. Podnikání – např. participativní rozpočet, energie, dotace…
  5. Vzdělávání, výchova, školství – např. problematika MŠ, ZŠ, KC, kvalita vzdělávání, kapacita…
  6. Kultura, volný čas, sport – např. společenský život, volnočasové aktivity, sportoviště, místní tradice…
  7. Stůl mladých – stůl s volným výběrem témat určených mladými lidmi a dětmi
  8. Zdraví a sociální problematika – např. zdravý životní styl, sociální mobilita

U každého stolu bude garant ze zastupitelů nebo zaměstnanců ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy, který bude odpovídat na případné odborné dotazy. Za každý tematický stůl budou hlasováním vybrány 2 návrhy vnímané občany jako nejdůležitější. Tyto postoupí do „finále“ na hlasovací arch, kde je účastníci fóra svým hlasováním seřadí podle priority.          

Výstupy akce budou následně součástí veřejné ankety, jejímž cílem bude ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti a vybrat z nich Deset největších příležitostí města – „10P“.

Cílem VF je získat další a důležitou zpětnou vazbu k rozvoji naší MČ, a to pohledem právě jejich občanů. Účastníci se na fóru mohou vyjádřit k jakémukoliv tématu, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost.

 Úvodem bude shrnuto, v jaké fázi je realizace podnětů z Veřejného fóra 2021.

Setkání se účastní vedení města. Věříme, že svou účast potvrdí zastupitelé města, organizace města, spolky, zájmová sdružení i podnikatelé. Veřejné fórum je především setkáním Vás, občanů Dolních Měcholup, kterým není budoucnost naší MČ lhostejná, Vás, kteří tu žijete, máte zde rodiny a vychováváte tu děti – NÁS VŠECH, kteří to tu máme rádi.

Pro všechny bude připraveno také drobné občerstvení, losování tomboly a malé překvapení. Předpokládané ukončení akce je nejpozději ve 20:00 hod.

 

Co je Veřejné fórum?

Fórum Zdravého města je jedním z nástrojů, které Zdravá města užívají. Jedná se o aktivitu, která se každoročně opakuje a slouží k veřejnému projednání celkového rozvoje města. Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města očima veřejnosti, tedy vašima očima.

Co je cílem Veřejného fóra?

Účastníci, občané, se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které jsou z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. „od stolu“. Diskuse probíhá formou tematických stolů. Hlavním společným výstupem je formulace 10 nejzásadnějších priorit právě z pohledu obyvatel – tzv. „desatero příležitostí“ („10P“).

Výstupy akce jsou následně ověřeny veřejnou anketou, jejímž cílem je konfrontovat formulovaná témata s co nejširším okruhem veřejnosti. Po vyhodnocení ankety se tato témata předkládají k projednání radě města ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich řešení.

Co jsou Zdravá města?

Zdravá města zajišťují podmínky pro kvalitu života a zdraví dle zásad udržitelného rozvoje, za využití moderních metod a technologií. Více o zdravých městech.

Co je udržitelný rozvoj?

Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.

 

Přijďte diskutovat o budoucnosti Dolních Měcholup.

O tom, co se podařilo, co funguje, co se Vám nelíbí a co se v budoucnu chystá.

Plakát | Veřejné fórum 2023

Na akcích konaných MČ Praha – Dolní Měcholupy jsou pořizovány obrazové či zvukové záznamy. Získané materiály mohou být použity k propagaci městské části Praha – Dolní Měcholupy.