DoporučujemeNejčastěji hledáteStudie, projekty a záměry v MČ

Nová ZŠ a MŠ v Malém háji – krok za krokem

16. 4. 2024

Stavební úřad MČ Praha 15 vydal rozhodnutí o umístění stavby „Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy“.
Rozhodnutí o umístění stavby
Příloha k územnímu rozhodnutí

11. 3. 2024

Stavební úřad MČ Praha 15 vydal oznámení o zahájení územního řízení stavebního záměru nazvaného „Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy“.
Oznámení o zahájení územního řízení

leden 2024

Byly doplněny požadavky stavebního odboru Prahy 15 a zahájení územního řízení se předpokládá v 1. čtvrtletí 2024.

srpen 2023

15. 2. 2023 vyzval stavební úřad k doplnění dokumentace pro územní rozhodnutí.

Do 30. 6. 2023 byla dokumentace doplněna, pokud nebudou další připomínky k dokumentaci je předpoklad vydání územního rozhodnutí v září 2023.

Magistrát hl. města Prahy počítá s realizací naší školy, jak vyplývá z programového prohlášení str. 57-8 RHMP 06/2023.
Programové prohlášení Rady hl. m. Prahy

2. Základní školy

Moderní vzdělávání musí dát více prostoru týmovému přístupu. Umožníme pedagogům více učit, budeme snižovat ostatní požadavky kladené na pedagogy a ředitele zejména z hlediska nadměrné byrokratické zátěže. Navýšíme kapacitu škol. Rozšíříme stávající školy tam, kde je odpovídající i další zázemí (tělocvičny, jídelny, kuchyně, sportoviště, odborné učebny). Podpoříme výstavbu nových škol tam, kde je to potřeba, a připravíme nové projekty. Zajistíme vyšší finance na provoz škol tak, aby měly dostatek peněz na moderní pomůcky a vybavení. Podpoříme přítomnost speciálních pedagogů a psychologů na školách. Budeme dále rozvíjet možnosti dostupného nájemního bydlení pro zaměstnance škol, aby neodcházeli mimo Prahu. Zřídíme registr míst pro školy v přírodě a lyžařské výcviky, aby školy střídaly různá místa. Personálně a finančně podpoříme vznik a stabilní fungování nejen školních psychologů, ale zejména školních poradenských pracovišť (dále jen ŠPP) s cílem vytvořit optimální podmínky pro výchovný a poradenský proces žáků, učitelů i rodičů ve vzdělávacím systému škol. Finančně podpoříme kofinancování systémového vzdělávání pracovníků ŠPP (školních psychologů, speciálních pedagogů, metodiků prevence a výchovných poradců a dalších poradenských pracovníků). Budeme usilovat o podporu kvalitních preventivních programů (certifikovaných nebo s kladným vyjádřením CSSP) ve školách, jejich kontrolu a evaluaci, podporu organizací, které kvalitní programy poskytují, o rozšiřování sítě poskytovatelů primární prevence zaměřených na selektivní a indikovanou prevenci.

Projekty:

V realizaci

■ Dokončíme výstavbu nové Základní školy Šeberov. ■ Společně s Prahou 9 dokončíme výstavbu Základní školy U Elektry. ■ Společně s Prahou-Slivenec dokončíme přístavbu Základní školy Slivenec.

Připravované

■ Společně s Prahou 5 postavíme novou základní školu. ■ Společně s Prahou 8 přistavíme Základní školu na Ličkově náměstí. ■ Společně s Prahou 9 postavíme Základní školu Elektra 2. ■ Společně s Prahou 13 přistavíme základní školu. ■ Společně s Prahou 22 postavíme novou základní školu. ■ Společně s MČ Praha-Březiněves postavíme novou základní školu s gymnáziem. ■ Společně s MČ Praha-Dolní Měcholupy postavíme novou základní školu. ■ Společně s MČ Praha-Lipence přistavíme základní školu. ■ Společně s MČ Praha-Kolovraty postavíme novou základní školu. ■ Společně s MČ Praha-Troja přistavíme základní školu.

Výhled

■ Společně s Prahou 7 připravíme výstavbu nové základní školy. ■ Společně s Prahou 12 připravíme výstavbu nové základní školy. ■ Společně s MČ Praha-Čakovice připravíme výstavbu nové základní školy. ■ Připravíme projekt výstavby nové základní školy v Dolních Počernicích.

leden 2023

V tuto chvíli je podána žádost pro územní rozhodnutí (ÚR) na stavební úřad Prahy 15 a je zahájeno řízení s lhůtou 60 dnů od běhu, které může být přerušeno z důvodu vážných připomínek či výzvy k doplnění dokumentace. Pak stavební úřad vydá rozhodnutí s 15 denní lhůtou pro odvolání. Pokud se nikdo neodvolá, ÚR nabývá právní moci. Dalším krokem je vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení a žádost o jeho vydání.

Lhůty jsou v tomto řízení stejné.

29. 8. 2022

Městská část obdržela k vyjádření projektovou dokumentaci pro územní řízení. Dokumentace je zároveň projednávána s dalšími dotčenými orgány a organizacemi.

Přehled dotčených orgánů a organizací:
Hygienická stanice hl.m.Prahy, Hasičský záchranný sbor hl.m.Prahy, MHMP-odbor památkové péče (OPP), MHMP-odbor územního rozvoje (OÚR), MHMP-odbor ochrany prostředí (OCP), ÚMČ Prahy 15 – odbor stavební, ÚMČ Prahy 15 – odbor životního prostředí, ÚMČ Dolní Měcholupy, ÚMČ Prahy 15 – odbor dopravy, PČR – DI – KŘP hl.m.Prahy, Pražské vodovody a kanalizace , a.s. + PVS, PRE distribuce a.s., Dial Telecom, a.s., Technologie hl.m.Prahy, CETIN a.s., T-Mobile ČR a.s., Vodafone ČR a.s., ČD-Telematika a.s., ČEPS , a.s., Telco Pro Services , a.s., Türk telekom, Sys-DataCom, Fast Communication s.r.o., TC net – data s.r.o., Rychlý drát , s.r.o., Kaora s.r.o., Levný.net s.r.o., Fine Technology Outsource , s.r.o., Internet Praha Josefov s.r.o., SITEL, Ministerstvo vnitra ČR, NET4GAS , s.r.o., Pražská teplárenská a.s., České Radiokomunikace a.s., Telia Carrier, Újezd.net, BTS Support s.r.o., ECO REC s.r.o., Irongate s.r.o., Nej.cz s.r.o., pranet.cz (Pranet s.r.o.), Pražská plynárenská Distribuce , a.s. -> celkem 42 subjektů

10. 6. 2022

Projektant předal dokončenou dokumentaci pro územní řízení.

1. 11. 2021

Architektonická soutěž Nová ZŠ MŠ v Malém háji, Praha-Dolní Měcholupy získala ocenění NEPLEJTVÁK 2021.
Městská část Praha-Dolní Měcholupy se umístila na 2. místě v kategorii Nejlepší počin ve veřejných zakázkách společně s Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
Výsledky soutěže Neplejtvák 2021
www.neplejtvak.cz

Neplejtvak-2021

23. 6. 2021

Sousedské setkání v Malém háji. V rámci této akce byl představován projekt nové MŠ a ZŠ Malý háj.
Karta projektu v plném rozlišení

9. 6. 2021

Odevzdání dopracovaného projektu architektonické studie MŠ a ZŠ Malý háj.
Studie je k nahlédnutí ZDE

12. 5. 2021          

Obdržela městská část rozhodnutí ÚOHS, které konstatuje, že k žádnému porušení zákona při výběrovém řízení nedošlo a nebyly shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední.
Výsledek šetření podnětu

8. 3. 2021          

ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) obdržel podnět na prověření podezření z porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při výběrovém řízení na projekt nové základní a mateřské školy v Malém háji. Podnět podali zastupitelé za politické hnutí Naše obec.
Výzva ÚOHS k vyjádření se k zaslanému podnětu
Příloha výzvy – podnět na podezření z porušení zákona o zadávání veřejných zakázek

4. 3. 2021          

Podpis smlouvy na projektové práce s ateliérem Projektor s.r.o.
Smlouva v registru smluv
atelierprojektor.cz/projekty/

15. 2. 2021        

Schválení výsledků JŘBU a smlouvy na projektové práce na 31. zasedání ZMČ Praha – Dolní Měcholupy.
Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva

8. 2. 2021

Odsouhlasen výběrovou komisí závěrečný protokol z JŘBU. Všichni členové komise souhlasí s předloženým protokolem a doporučením přidělit veřejnou zakázku účastníkovi Architektonický ateliér Projektor s.r.o.
Závěrečný protokol z JŘBU

25. 1. 2021        

Předložení rozpracované smlouvy na projekt na 30.  zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy

13. 1. 2021        

Předložení rozpracované smlouvy na projekt nové školy na Výbor územního rozvoje ZMČ

19. 11. 2020      

Vyhlášení výsledků soutěže ve Věstníku veřejných zakázek.

15. 10. 2020      

Schválení změny územního plánu č. Z3191 Výstavba MŠ a ZŠ
Změna územního plánu v aplikaci IPR Praha

obrázek změny územního plánu pro stavbu zš mš malý háj
2. 10. 2020        

Jmenování komise pro JŘBU ve složení Mgr. A. Jiří Jindřich – starosta MČ, Bc. Jana Doláková – místostarostka MČ, Ing. arch. Igor Kovačevič – architekt, Mgr. Miroslav Ferkl – ředitel ZŠ, Ing. Vladimír Študent – předseda kontrolního výboru ZMČ

2. 10. 2020        

Zaslán výsledek rozhodčí řízení před stavovským soudem ČKA o vydáním rozhodčího nálezu, který nevyhovuje návrhu navrhovatele.

22. 9. 2020        

Zahájení JŘBU s firmou Projektor

12.-13. 9. 2020

Výstava soutěžních návrhů ve sportovní hale.

15. 9. 2020        

Pravomocné uzavření architektonické soutěže po rozhodnutí o námitce.

5. 8. 2020           

Návrh na rozhodčí řízení před stavovským soudem ČKA.

27. 7. 2020        

Schválení podmínek pro vypsání JŘBU a smlouvy na projekční práce na 23. zasedání zastupitelstvu MČ.
Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva
Zápis z 23. zasedání zastupitelstva

17. 7. 2020        

Podání námitky účastníka architektonické soutěže proti rozhodnutí soutěžní poroty.

3. 7. 2020           

Vyhlášení výsledků soutěže – rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.
CCEA MOBA – výsledky architektonické soutěže

22. 6. 2020        

Schválení výsledků soutěže na 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy. První místo získal architektonický atelier PROJEKTOR.
Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva

4.-5. 6. 2020      

Zasedání soutěžní poroty k posouzení návrhů.

30. 5. 2020        

Odevzdání architektonických návrhů. Bylo odevzdáno 55 návrhů.

31.1.2020          

Výběr administrátora JŘBU firma Otidea s.r.o.
www.otideavz.cz

6. 1. 2020           

Vyhlášení architektonické soutěže o návrh nové ZŠ a MŠ Malý háj
Vyhlášená architektonická soutěž na portálu České komory architektů

17. 12. 2019      

Změna ve složení soutěžní poroty odsouhlasená na 17. zasedání ZMČ.
Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva

09. 12. 2019      

Schválení soutěžních podmínek ČKA.

25. 11. 2019      

Zastupitelé MČ Dolní Měcholupy, členové školské komise a pan ředitel ZŠ navštívili kvůli inspiraci a poučení dvě nové školy, které byly postaveny na základě vypsané architektonické soutěže.

Jedná se o ZŠ Chýně  zschyne.cz a ZŠ Psáry www.novaskolapsary.cz

20. 11. 2019

Schválení soutěžních podmínek na 16. zasedání zastupitelstvu MČ.
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva
Zápis z 16. zasedání zastupitelstva

18. 10. 2019      

Peníze od MHMP připsány na účtu MČ.

14. 10. 2019      

Ustanovující schůzka poroty a schválení soutěžních podmínek porotou.

24. 6. 2019        

Schválení soutěžních podmínek a ustanovení soutěžní poroty na 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy.
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva

20. 6. 2019        

Získána dotace na projekční práce od MHMP ve výši 22.000.000,-Kč. Usnesením ZHMP č. 8/129 ze dne 20.6.2019 o účelové investiční dotaci do oblasti školství a to za účelem vyhotovení projektu pro výstavbu nové MŠ a ZŠ v Malém háji.
Usnesení ZHMP č. 8/129

24. 5. 2019        

Podání žádosti o dotaci na projekt nové školy na MHMP ve výši 22.000.000,-Kč.

29. 3. 2019        

Uzavřena smlouva se společností MOBA na administraci soutěže.

28. 1. 2019        

Vybrán administrátor architektonické soutěže firma MOBA.
cceamoba.cz

3. 1. 2019           

Oslovení administrátorů architektonické soutěže.

4. 4. 2018           

Příprava architektonické soutěže na podobu nové školy. Schválení programu nové školy na zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha – Dolní Měcholupy.
Zápis z VÚR ze dne 4. 4. 2018

27. 3. 2018

Převedení pozemku č. 584/10 do majetku MČ.

výřez katastrální mapy - převedení pozemku do správy MČ
15. 9. 2017        

Podána žádost o pořízení změny územního plánu ve zkráceném postupu.

11. 4. 2017

Pozemek č. 584/11 zapsán v KN na městskou část.

23. 2. 2017        

Podána žádost s podnětem na změnu územního plánu na pozemcích 584/10 a 584/11. Podnět č. P29/2017 ZMPLA Změna funkčního využití ploch, výstavba MŠ a ZŠ.
Změna funkčního využití ploch v aplikaci IPR Praha

23. 2. 2017

Výbor územního rozvoje dává na svém 33. zasedání podnět na přípravu soutěžních podmínek na novou ZŠ a MŠ Maý háj
Zápis z VÚR ze dne 23. 2. 2017

10. 2. 2017        

Podání návrhu na vklad pozemku č. 584/11 do KN.

8. 2. 2017

Podána žádost na převedení pozemku č. 584/10 z majetku HM Prahy do majetku MČ.

16. 11. 2016      

Podepsána kupní smlouva na pozemek č. 584/11 s firmou Euro Park Praha a.s. Kupní cena 12.000.000,-Kč. Ve smlouvě je zohledněna částka 500 Kč/m2 bytu za celý projekt Malý háj 15.696.000,-Kč.  Celkem je tedy cena pozemku 27.696.000,-Kč. Plocha pozemku je 13.310 m2. Stavební je pouze severní část pozemku o rozloze 5029m2. Zbylá část o rozloze 8.281 m2 je orná půda, která je ve stavební uzávěře a MČ musí podat žádost o změnu územního plánu, aby zde mohla stavět. MČ se zavazuje zahájit výstavbu  mateřské školy nejpozději do 10 let od podpisu smlouvy, jinak může EPP požadovat vrácení pozemku.

2. 8. 2016           

Investor bytové výstavby v Malém háji, Euro Park Praha a.s., předkládá první návrh smlouvy o spolupráci, který obsahuje prodej pozemku č. 584/11 MČ na výstavbu školy a školky.

22. 2. 2016        

Podává MČ odvolání proti vydání územního rozhodnutí na domy H1-H5 a řadové rodinné domy. MČ namítá, že v území není dosud závazně dořešena otázka občanské vybavenosti (mateřská a základní škola …) a financování její výstavby.

11.12.2015        

Podává MČ odvolání proti vydání územního rozhodnutí na další bytovou výstavbu v lokalitě Malý háj, konkrétně bytových domů G1-G3. Důvodem je nevyřešená otázka školské veřejné vybavenosti.

27. 08. 2015

Městská část požadovala vybudování školky přímo v Malém háji. Jednání postupně získávala konkrétnější obrysy v podobě daru pozemku pro stavbu mateřské školy. První návrhy smlouvy o spolupráci byly předloženy v srpnu 2015. Jednalo se o část pozemku 584/13 o výměře cca 2000 m2 v hodnotě 3.000.000,-Kč. Ani toto však nebylo dostatečné řešení, protože kapacita školského zařízení pro lokalitu Malého háje je potřeba daleko větší.

12. 2. 2013

Městská část Dolní Měcholupy jednala již od roku 2013 s investorem bytové výstavby v Malém háji o zajištění občanské vybavenosti v této lokalitě, zejména mateřské školy. První smlouva o spolupráci s Euro Parkem Praha a.s. byla předložena 12. 2. 2013 a počítala s finančním příspěvkem na přístavbu stávající školky v Dolních Měcholupech. Městská část požadovala úhradu poloviny nákladů na přístavbu MŠ.  Tato smlouva nebyla podepsána, protože občanskou vybavenost je potřeba vybudovat přímo v lokalitě Malého háje.