Zdravé Dolní Měcholupy

Kilo pro Dolní 2021

Jednou z možností zapojení veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočet, který lze využít jako součást programu Zdravé město (ZM). Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či určité komunity mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu, zpravidla investičního charakteru.

Participativní rozpočet se dá rozdělit do 4 základních fází, které znázorňuje schéma níže. V průběhu jednotlivých fází dochází nejdříve ke sběru návrhů ze strany veřejnosti, k následné kontrole došlých návrhů z hlediska splnění stanovených podmínek, poté k hlasování veřejnosti a nakonec k realizaci vybraného projektu či projektů.

ilustrační obrázek: 4 fáze participativního rozpočtu

Pravidla PR

Časový harmonogram

1. 5. – 31. 5. 2021 Sběr Vašich návrhů
14. 6. – 18. 6. 2021 Kontrola došlých návrhů z hlediska realizovatelnosti
21. 6. – 21. 7. 2021 Hlasování veřejnosti
do konce 2021 Realizace vítězných návrhů

Podané návrhy

Dopravní zrcadlo
Projekt v bodech:
 • Ke Dráze x V Dolinách
 • 7 882 Kč
Anotace:

Pravidelně dochází k nebezpečí střetu vozidla s dětmi přicházejícími do/ze školy, nebo s cyklisty. Při příjezdu směrem od ulice Za Kovárnou není vůbec vidět kdo přichází/přijíždí zprava (sklon ulice + keře).

Poznámka k projektu:

Návrh je ralizovatelný se souhlasem Policie. Žádost o vydání souhlasu bude podána v případě, že projekt bude vybrán k relizaci.

Tváře stromů
Projekt v bodech:
 • celé Dolní Měcholupy
 • 24 830 Kč
Anotace:

Kulturně estetická kultivace prostoru, edukativní přínos pro přírodopis 1. stupně, identifikace obyvatele s prostorem, kde žije – lokální patriotismus.

Poznámka k projektu:

Návrh je ralizovatelný.

Houpačka pro dospělé
Projekt v bodech:
 • park za školou, park Malý háj
 • 23 000 Kč
Anotace:

1-2 houpačky v navrhovaných lokalitách; houpačky mají sportovně relaxační charakter a doplní/oživí prostor uzpůsobený především dětem novými prvky i pro dospělé.

Poznámka k projektu:

Návrh je pouze částečně realizovatelný. MČ nevlastní park v Malém háji navrhovaný pro umístění houpaček. Pokud navrhovatel zajistí patřičný souhlas vlastníka, bude plně realizovatelné.

Plynobudka
Projekt v bodech
 • travnatý cíp mezi ul. Ke Dráze a Za Kovárnou
 • 9 800 Kč
Anotace:

Ulice jako jeden ze základních prvků osnovy veřejných prostranství se významně podílí na celkovém obrazu města. Je-li tento obraz pozitivně vnímán záleží právě na uspořádání tohoto uličního prostoru, vhodně doplněného zelení a drobnými stavbami technického rázu ve výtvarné přívětivém provedení. Oprava a malba na stavbu plynového domku by tak měla přispět ke kultivaci veřejného prostoru v zastavěné části mezi obytnými domy.

Poznámka k projektu:

Návrh je realizovatelný.

Šachové stoly
Projekt v bodech:
 • park za školou, park Malý háj, prostor u cyklostezky
 • 40 404 Kč
Anotace:

Instalace šachů ve veřejném prostoru by měla mít pozitivní vliv na budování mezilidských vztahů a mělo by dojít k oživení tohoto prostoru neomezeného zdmi. Kromě prostoru pro samotnou hru šachů vznikne nové odpočinkové zákoutí pro společné setkávání a trávení volného času.

Poznámka k projektu:

Projekt je pouze částečně relizovatelný. Nutné získat souhlas vlastníka pozemku v Malém háji, umístění u cyklostezky – zde MČ pozemky vlastní, ale otázka vhodnosti umístění (stranou od cyklostezky nebo příliš malé).

Bosá stezka
Projekt v bodech:
 • park v ul. Parková
 • 77 600 Kč
Anotace:

Umístění hmatové bosonohé stezky v délce 10 m do parčíku v ulici Parková. Návštěvníci bosých stezek mají možnost si na bezpečném terénu vyzkoušet bosou chůzi po různých druzích zpravidla přírodních povrchů, jakými jsou například šišky, jehličí, písek, sláma, štěrk, oblázky další a přesvědčit se tak, že bosá chůze může být zdravou a příjemnou formou rekreačního vyžití.

Poznámka k projektu:

Návrh je realizovatelný.

Hmyzí hotely
Projekt v bodech:
 • celé Dolní Měcholupy
 • 12 000 Kč
Anotace:

Umístění hmyzích hotelů do 5 lokalit v Dolních Měcholupech. Hmyz, který takovéto „hotely“ využívá je důležitým opylovačem a ve městech rychle mizí jeho přirozené úkryty. Samotářské včely (nejhojnější obyvatelé) nejsou agresivní hmyz.

Poznámka k projektu:

Návrh je realizovatelný.

Skatepark
Projekt v bodech:
 • u fotbalového hřiště, u hasičské zbrojice
 • 200 – 300 tis. Kč
Anotace:

Sestava betonových herních prvků pro jízdu na skateboardu nebo koloběžce.

Poznámka k projektu:

Projekt je neralizovatelný. Nebyl dodán rozpočet projektu. Odhadovaná cena převyšuje maximální částku jednoho projektu (100 000 Kč). Projekt je dále nerealizovatelný z majetkových důvodů. MČ v současné době nevlastní vhodné pozemky v lokalitách, kde je skatepark navrhován.

Návrh bude uložen do „zásobníku projektů“.

Zábavné cesty
Projekt v bodech:
 • park za školou
 • 30 000 Kč
Anotace:

Chtěla bych nabídnout dětem využití cest ke hrám, rozveselit park, vtáhnout děti do her, nechat je si vybrat a s realizací pomáhat.

Poznámka k projektu:

Návrh je realizovatelný.

Výsledky hlasování

V období od 1. do 31. 5. jsme sbírali Vaše návrhy, od 21. 6. do 21. 7. jste o návrzích hlasovali, tady jsou výsledky hlasování:

Výsledky hlasování v anketě Kilo pro Dolní

Při postupu k realizaci vítězného nápadu došlo k zamítnutí žádosti o umístění dopravního zrcadla ze strany Policie, která takové zrcadlo v obytné zóně vyhodnotila jako neúčelné. Z toho důvodu bylo přistoupeno k realizaci následujícího projektu v pořadí – vybudování Bosé stezky.

Bosá stezka byla realizována v průběhu podzimu 2021 a byla pro veřejnost zpřístupněna 3. 12. 2021.


Participativní rozpočet je metoda zapojení veřejnosti do rozvoje města. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé městské části mohou rozhodovat o využití části rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu.

Realizován bude projekt (1 nebo více, dle finanční náročnosti), který získá nejvyšší počet hlasů obyvatel Dolních Měcholup.


Plakát

A3-LETÁK-KPD_2kolo-3

A3-LETÁK-KPD-1

Inspirace odjinud