Malý háj

Den bez aut 2021


Informace o ETM a DBA

Tématem EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY v roce 2020 je „Bezemisní doprava pro všechny“. Odráží tak ambiciózní cíle uhlíkově neutrálního kontinentu do roku 2050, které stanovila Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise při prezentaci Zelené dohody pro Evropu. Cílem je také zdůraznit důležitost dostupnosti dopravy s nulovými emisemi a podpořit inkluzivní rámec, do kterého jsou zapojeni všichni. Průzkumy potvrzují, že počet cest osobními automobily ve velkých městech se snižuje a předpokládá se, že 50 % cest se v příštích letech uskuteční veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky (1).

Den bez aut - město, maskoti

Na druhou stranu ale nedávné studie Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) potvrzují významný nárůst v emisích z dopravy v porovnání s hodnotami z roku 1990 (2). Konkrétně se emise z celého odvětví dopravy mezi lety 1990 a 2018 zvýšily o 28 %, což zdůrazňuje naléhavou potřebu podporovat uhlíkově neutrální dopravní řešení v městských oblastech. I když několik hlavních evropských metropolitních oblastí přijalo přísná opatření, podíl obnovitelné energie využívané v dopravě zůstal v roce 2018 na 8,1 % (3). Klimatická změna a související ekologické dopady, jako jsou povodně, sucha nebo vlny veder, představují jednu z nejbezprostřednějších hrozeb pro kvalitu života Evropanů. V souladu s Pařížskou dohodou, jejímž cílem je udržet navýšení globálního oteplení pod hranicí 1,5 stupně, je nezbytné dosáhnout uhlíkovou neutralitu do roku 2050 (4). Uhlíkovou neutralitu lze dosáhnout kombinací postupů včetně podpory technologií s nízkými a nulovými emisemi pro veřejnou a individuální dopravu, stejně jako chůzi a jízdu na kole. Podle posledních odhadů bude do roku 2050 asi 80 % světové populace žít v městských oblastech, proto města poskytují dokonalý rámec pro zavedení těchto ambiciózních plánů do praxe (5). Navzdory různým klimatickým, geografickým a socioekonomickým podmínkám v evropských městských oblastech je možné přijmout opatření na podporu uhlíkově neutrálního a inkluzivního městského prostředí.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2020 proto vyzývá občany i zástupce samospráv, aby podnikli kroky k dosažení dlouhodobého cíle uhlíkově neutrálního kontinentu. Navzdory různým klimatickým, geografickým a socioekonomickým podmínkám v evropských městských oblastech je možné přijmout opatření na podporu uhlíkově neutrálního a inkluzivního městského prostředí. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2020 proto vyzývá občany i zástupce samospráv, aby podnikli kroky k dosažení dlouhodobého cíle uhlíkově neutrálního kontinentu. I když cíl dlouhodobé strategie je v daleké budoucnosti, cílená opatření s cílem řešit znečištění ovzduší, snížit emise uhlíku nebo ulevit dopravnímu přetížení, mohou mít okamžité účinky. Dopravní zácpy v městských oblastech a v jejich okolí v současnosti stojí téměř 100 miliard EUR ročně neboli jedno procento HDP celé Evropské unie (6). Kromě toho, více než 400 000 předčasných úmrtí přímo souvisí se znečištěním ovzduší (7). Zahájení dlouhodobých opatření, jako je například podpora cyklistiky a chůze, jakož i veřejná doprava s nízkými emisemi a uhlíkově neutrální doprava, budou mít okamžité a pozitivní účinky. Tento dokument podrobněji představuje města, která si vytyčila ambiciózní cíle pro bezemisní a inkluzivní mobilitu. Jejich prostřednictvím tak přináší nápady pro města a obce, jak představit cíle Evropské komise svým občanům, a jak se zapojit do letošního EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY.

(1) https://bit.ly/2zsPHQz
(2) https://www.eea.europa.eu/publications/the-first-and-last-mile/
(3) https://www.eea.europa.eu/highlights/walking-cycling-and-public-transport
(4) https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
(5) https://bit.ly/3eNR5gM
(6) https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility_en
(7) https://bit.ly/34Z6SF5


Plakát Dne bez aut 2021

2021_EMW_Poster_CS_final


Program akce

1-Program

Plánek

2-Plánek-akce