Aktuality

Pražské vodovody: nový vyjadřovací portál

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK), provozovatel městské vodohospodářské infrastruktury, a její správce, společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS), spustily od ledna 2021 společný vyjadřovací portál, který umožňuje elektronickou formou podávat žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci nebo také k činnostem nad již realizovanými vodovodními a kanalizačními přípojkami.

Pomocí vyjadřovacího portálu může žadatel podávat žádost o vyjádření k jednotlivým fázím stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předprojektové přípravě nebo k technickýcm žádostem nad již realizovanými vodovodními nebo kanalizačními přípojkami.

Více informací získáte na www.vyjadrovaciportal.cz

PVK a PVS se tedy od 1. 1. 2021 prioritně vyjadřují jednotným stanoviskem v elektronické podobě. Vyjádření k žádostem, které byly podané přes společný vyjadřovací portál, jsou vždy podepsány zástupci obou společností a zároveň na konci každého vyjádření doplněny o čestné prohlášení. Platnost vyjádření PVK a PVS je podmíněna podepsaným čestným prohlášením žadatelem, příp. stavebníkem. Bez tohoto podpisu by vyjádření nemělo být stavebním úřadem akceptováno.