Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název Městská část Praha-Dolní Měcholupy
 2. Důvod a způsob založení Městská část Praha-Dolní Měcholupy (dále jen městská část) vznikla jako součást územního samosprávního celku hlavního města Prahy. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem. Postavení městské části a její působnost stanoví:
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění
  • obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy ve znění pozdějších změn a doplnění
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa
   sídlo
   Dolnoměcholupská 168/37
   111 01 Praha 10
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   sídlo
   Dolnoměcholupská 168/37
   111 01 Praha 10
  3. Úřední hodiny
  4. Telefonní číslo pevná linka: +420 272 706 441
   Telefonní číslo pošta Partner pevná linka: +420 272 705 481
  5. Adresa internetové stránky oficiální: www.dolnimecholupy.cz
  6. Adresa podatelny:
   podatelna
   Dolnoměcholupská 168/37
   111 01 Praha 10
   Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: CD, USB Flash disk
  7. Elektronická adresa podatelny: podatelna@dolnimecholupy.cz
   Informace o elektronické podatelně
   Další oficiální elektronické adresy najdete ZDE
  8. Datová schránka: i82bw8s
 5. Případné platby lze poukázat na číslo účtu 2111281318/2700
  Dále jsou umožněny tyto platby: v hotovosti do pokladny Úřadu na adrese sídla, kartou na adrese sídla
 6. O 00231347
 7. Plátce daně z přidané hodnoty CZ00231347
 8. Dokumenty
  1. Usnesení zastupitelstva a Zápisy ze zasedání, Strategické dokumenty
  2. Rozpočet
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem podání a podnětů Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná podání je možno podat osobně, písemně nebo elektronicky následujícími způsoby:
  1. Osobně
   Úřad městské části Praha-Dolní Měcholupy, u zaměstnanců úřadu.
   Úřední hodiny úřadu a provoz pošty
  2. Písemně
   Na adrese: Úřad městské části Praha-Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10
  3. Elektronicky
   Na adrese: urad@dolnimecholupy.cz
   Pomocí elektronické podatelny
 11. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
   Městská část zajišťuje prostřednictvím Úřadu městské části činnosti náležící do působnosti samosprávy a vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem o hlavním měste Praze, zvláštními zákony a Statutem hlavního města Prahy.
   (zákon č. 131/2004 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, zákon č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, …)
  2. Vydané právní předpisy
   Městská část Praha-Dolní Měcholupy nevydává žádně právní předpisy.
 12. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Není žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 13. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
   Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací povinným subjektem potřebné.
  2. Výhradní licence
   Nejsou licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem.
 14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.