Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. NázevMěstská část Praha – Dolní Měcholupy
 2. Důvod a způsob založeníMěstská část Praha – Dolní Měcholupy (dále jen městská část) vznikla jako součást územního samosprávního celku hlavního města Prahy. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem. Postavení městské části a její působnost stanoví:
  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění
  • obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy ve znění pozdějších změn a doplnění

  Městská část zajišťuje prostřednictvím Úřadu městské části činnosti náležící do působnosti samosprávy a vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem o hlavním měste Praze, zvláštními zákony a Statutem hlavního města Prahy.

 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa
   oficiální
   Dolnoměcholupská 168/37
   111 01 Praha 10
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   oficiální
   Dolnoměcholupská 168/37
   111 01 Praha 10
  3. Úřední hodiny
  4. Telefonní číslo pevná linka: +420 272 706 441
  5. Telefonní číslo pošta Partner pevná linka: +420 272 705 481
  6. Adresa internetové stránky oficiální: www.dolnimecholupy.cz
  7. Adresa e-podatelny podatelna: podatelna@dolnimecholupy.cz
  8. Další elektronické adresy oficiální: urad@dolnimecholupy.cz
 5. Případné platby lze poukázatČíslo účtu: 2111281318, kód banky: 2700
 6. 00231347
 7. DIČCZ00231347
 8. Dokumenty
  1. Usnesení zastupitelstva a Zápisy ze zasedání
  2. Rozpočet
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podáníŽádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná podání je možno podat osobně, písemně nebo elektronicky následujícími způsoby:
  1. Osobně
   Úřad městské části Praha-Dolní Měcholupy, u zaměstnanců úřadu.
   Úřední hodiny úřadu a provoz pošty
  2. Písemně
   Na adrese: Úřad městské části Praha-Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10
  3. Elektronicky
   Na adrese: urad@dolnimecholupy.cz
   Elektronická podatelna
 11. Opravné prostředkyOdvolání se podávají u toho správního orgánu, který vydal rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Odvolací lhůta činí zpravidla 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.Odvolání musí být nejpozději poslední den lhůty k jeho podání odevzdáno poštovní přepravě a adresováno tomu správnímu orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, nebo musí být tomuto úřadu předloženo osobně nebo nadiktováno ústně do protokolu, který je správní úřad povinen přijmout.Z odvolání musí být patrno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání musí být podepsáno osobou, která je činí. Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
  • O odvolání proti rozhodnutí ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy, které se týká informace ve věcech přenesené působnosti městské části Praha-Dolní Měcholupy, rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy.
  • O odvolání proti rozhodnutí ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy, které se týká informace ve věcech samostatné působnosti městské části Praha-Dolní Měcholupy, rozhoduje starosta městské části.
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací, příp. životní situace na portal.gov.cz
 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy
   Městská část Praha-Dolní Měcholupy nevydává žádně právní předpisy.
 15. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Není žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 16. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv
   Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací povinným subjektem potřebné.
  2. Výhradní licence
   Nejsou licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem.
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.