Pro cizince

Státní humanitární ubytování – změny od 1. 7. 2023

Co je „státní humanitární ubytování“?

Státní humanitární ubytování je poskytováno jako prvotní pomoc osobám, které prchají před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a nemají v České republice zatím zajištěno ubytování vlastní.

Jedná se o ubytování dočasné, které je poskytováno na časově omezenou dobu 150 dnů. Během této doby je nutné zajistit si bydlení v rámci běžného smluvního vztahu.

Humanitární ubytování je poskytováno Českou republikou bezplatně a je přidělováno vždy pouze prostřednictvím Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU).

Po uplynutí 150 dní nárok na bezplatné humanitární ubytování zaniká. Toto časové omezení neplatí pro zranitelné osoby. Takovým osobám je ubytování poskytováno bezplatně i po uplynutí 150 dní.

Skutečnost, že se jedná o zranitelnou osobu, je nutné vždy prokázat prostřednictvím žádosti o humanitární dávku. Při vyhodnocování žádosti o humanitární dávku budete zavedeni do „evidence“ zranitelných osob. O humanitární dávku žádejte elektronicky na davkyuk.mpsv.cz.

Zranitelnou osobou se rozumí osoba, která požádá o humanitární dávku a zároveň jde o:

a. osoby mladší 18 let,
b. osoby ve věku nad 65 let,
c. osoby pečující o dítě do 6 let věku,
d. osoby invalidní nebo držitele průkazu osvědčujícího zdravotní postižení (včetně osob o ně pečujících),
e. osoby studující v ČR do 26 let věku,
f. těhotné ženy.

Po přidělení státního humanitárního ubytování Vám vždy bude vystaveno písemné potvrzení „Informace o přidělení ubytování“. V tomto dokumentu bude uvedena adresa ubytování, kontaktní údaje a základní informace o právech a povinnostech, které jsou s touto formou pomoci spojeny.

Jak počítat lhůtu 150 dní?

Lhůta 150 dnů se počítá ode dne, který následuje po dni udělení první dočasné ochrany.
Například: První dočasná ochrana mi byla udělena 29. 4. 2023. Lhůta 150 dní bezplatného státního ubytování začíná plynout ode dne 30. 4. 2023.

Pokud by Vám těchto 150 dnů mělo uplynout dříve než 1. 7. 2023, tak v humanitárním ubytování můžete setrvat do 30. 6. 2023 (včetně).

Pokud Vám dočasná ochrana zanikla / vzdali jste se jí a byla Vám udělena opakovaně, nevzniká nový nárok na tento benefit.

Kde žádat o přidělení humanitárního ubytování?

Žádat o tuto formu ubytování je možné pouze na Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU).
Státní humanitární ubytování je přidělováno podle kapacitních možností (zpravidla v rámci stejného kraje, kde se nachází KACPU, na kterém podáváte žádost o dočasnou ochranu).

Tuto službu z kapacitních důvodů neposkytuje KACPU Praha. Pokud tedy potřebujete zajistit státní humanitární ubytování, není možné podat žádost o dočasnou ochranu v Praze. Využijte služeb KACPU v jiných regionech.

Je možné vybrat si státní humanitární ubytování, kde chcete být ubytováni?

Přidělené ubytování je konečné. Z kapacitních důvodů není možné vybírat si, do jakého ubytovacího zařízení chcete být umístěni.

Státní humanitární ubytování musí být vždy přiděleno prostřednictvím KACPU. V případě, kdy si seženete ubytování jinou cestou, nebude považováno za státní humanitární ubytování.

Je možná změna státního humanitárního ubytování?

Změnit ubytovací zařízení, které Vám bylo přiděleno, za běžných okolností není možné. Změna je umožněna pouze ze závažných důvodů, které zásadně komplikují nebo znemožňují Váš pobyt v ubytovacím zařízení, a které vznikly nezávisle na Vaší vůli.

Za závažný důvod není považována například práce či docházka do školního zařízení v jiném místě.

Co je závažný důvod:
Ubytování nesplňuje zdravotní potřeby osoby nebo potřebu sociální služby. Jedná se o výjimečné situace, kdy např. zdravotní stav ubytované osoby vyžaduje bezbariérový přístup nebo osoba potřebuje speciální pečovatelské služby (například senioři nebo handicapované osoby).

Kontaktujte příslušné KACPU a existenci závažných důvodů doložte. V případě jejich relevance Vám na KACPU přidělí státní humanitární ubytování v jiném zařízení.

Pokud Vám bude přiděleno nové státní humanitární ubytování, není nutné hlásit odboru azylové a migrační politiky změnu adresy.

Ubytovací zařízení již dále nebude poskytovat státní humanitární ubytování.

Pokud ubytovací zařízení končí svou činnost v poskytování státního humanitárního ubytování, budete včas kontaktování ze strany KACPU. Pokud budete chtít v systému státního humanitárního ubytování setrvat, KACPU Vám přidělí nové ubytovací zařízení.

Pokud Vám bude přiděleno nové státní humanitární ubytování, není nutné hlásit odboru azylové a migrační politiky změnu adresy.

Společný život blízké rodiny

Členové blízké rodiny jsou v situaci, kdy jejich část může využívat státní humanitární ubytování i po uplynutí 150 dnů (jsou uznáni jako zranitelné osoby), ostatní členové však tento nárok nemají a musí si po uplynutí 150 dní najít jiné bydlení. Tato situace nastává, pokud ubytovací zařízení, kde rodina v danou chvíli bydlí, poskytuje pouze státní humanitární ubytování.

Pokud rodina chce nadále být ubytována společně, je třeba, aby si sama aktivně našla jiné ubytovací zařízení. To musí poskytovat jak státní humanitární ubytování, tak i placené ubytování (v rámci běžného smluvního vztahu) a mít volné ubytovací kapacity. Následně je možné na KACPU požádat o přesun zranitelných členů rodiny do tohoto nového ubytovacího zařízení.

Samotné KACPU neposkytuje asistenci nezranitelným osobám s hledáním nových ubytovacích zařízení, ani neověřuje jejich volné kapacity.

Například:
Situace: Otec a matka s jedním nezletilým dítětem ve věku 4 roky jsou umístění ve státním humanitárním ubytování a končí jim lhůta 150 dní pro jeho využívání. Toto ubytovací zařízení nenabízí možnost sjednat si i placené ubytování (poskytuje pouze státní humanitární ubytování).

Nárok na setrvání v humanitárním ubytování i po uplynutí doby 150 dní jako zranitelná osoba má spolu s nezletilým dítětem pouze jedna pečující osoba (otec nebo matka). Druhý rodič si musí po uplynutí zmíněné doby najít ubytování mimo systém státního humanitárního ubytování. Rodina v těchto případech může sama vyhledat ubytovatele, který kromě státního humanitárního ubytování poskytne druhému z rodičů i klasickou formu ubytování (v rámci běžného smluvního vztahu) a požádat KACPU o umístění celé rodiny v tomto kombinovaném zařízení.

Jak zaniká nárok na státní humanitární ubytování?

Nárok na státní humanitární ubytování automaticky zaniká:
– pokud osoba (včetně zranitelných osob) ubytování odmítne (kromě zvlášť závažných a ze strany KACPU uznaných výjimek, např. bariérová budova pro vozíčkáře),
– po 150 dnech od udělení první dočasné ochrany, pokud nejste zranitelnou osobou,
– pokud osoba není více než 10 dní přítomna v ubytovacím zařízení a ubytovateli písemně nenahlásila důvod a časový rozsah své nepřítomnosti v ubytovacím zařízení,
– pokud se osoba přestěhuje a její nové ubytování nebylo přiděleno ze strany KACPU (tedy se již nejedná o státní humanitární ubytování).

Co dělat, pokud již nevyužíváte státního humanitární ubytování?

Pokud jste se přestěhovali, je nezbytné nahlásit odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra změnu adresy.
Na nahlášení změny máte 3 pracovní dny.

Více informací k hlášení změn odboru azylové a migrační politiky naleznete na Informačním portálu pro cizince v sekci DRŽITELÉ nebo v přehledných návodech.

Pokud změnu adresy nenahlásíte, může to ovlivnit možnost čerpání humanitární dávky.

Mohu zůstat u stejného ubytovatele, i když se již nejedná o státní humanitární ubytování?

Ano, s ubytovatelem se můžete domluvit na uzavření klasického smluvního vztahu se sjednanou výší nájmu.
V případě, kdy zůstáváte na stejné adrese (například ve stejném bytě, který již není vedený v evidenci státního humanitárního ubytování), nehlaste odboru azylové a migrační politiky změnu adresy.

Více informací k možnostem čerpání humanitární dávky se započitatelnými náklady na bydlení, které mohou čerpat osoby s udělenou dočasnou ochranou, poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Úřad práce ČR.

Що таке „державне гуманітарне житло“?

Державне гуманітарне житло надається як первинна допомога особам, які рятуються від збройного конфлікту в Україні і ще не знайшли собі житло в Чеській Республіці.

Це тимчасове житло, яке надається на обмежений період тривалістю 150 днів. Протягом цього періоду необхідно знайти собі житло уклавши договір оренди або суборенди.

Гуманітарне житло надається Чеською Республікою безкоштовно та розподіляється лише через Крайові центри допомоги Україні (KACPU).

Після закінчення 150 днів вже немає можливості отримувати безкоштовне гуманітарне житло. Це обмеження терміну не поширюється на вразливих осіб. Такі особи мають право проживати в гуманітарному житлі безкоштовно і після закінчення 150 днів.

Підтвердити, що ви відноситесь до категорії вразливих осіб необхідно через заяву на гуманітарну допомогу. Під час розгляду вашої заяви на отримання гуманітарної допомоги вас внесуть до „реєстру“ вразливих осіб. Заяву на отримання гуманітарної допомоги можна подати в електронному вигляді за посиланням davkyuk.mpsv.cz.

Вразлива особа – це особа, яка звертається за отриманням гуманітарної допомоги і одночасно це:
a. особа віком до 18 років,
b. особа старше 65 років,
c. особа, яка доглядає за дитиною віком до 6 років,
d. інвалід або той, хто має посвідчення особи з інвалідністю (в т.ч. особа, яка доглядає за особою з інвалідністю)
e. особа, яка навчаєтсья в Чеській Республіці у віці до 26 років
f. вагітна жінка.

Пілся того, як Вам нададуть державне гуманітарне житло, Вам обов’язково видадуть письмове підтвредження „Інформація про надання житла“. У цьому документі буде вказана адреса житла, контактні дані та основна інформація про права та обов’язки, пов’язані з цією формою допомоги.

Як порахувати 150 днів?

Початок 150-денного терміну починається з наступного дня після дати надання першого тимчасового захисту.

Наприклад: Я отримав перший тимчасовий захист 29 квітня 2023 року. 150 днів безкоштовного державного гуманітарного житла починаються від 30 квітня 2023 року.

Якщо 150 днів закінчуються раніше 1 липня 2023 року, Ви можете проживати в гуманітарному житлі до 30 червня 2023 року (включно).

Якщо термін дії Вашого тимчасового захисту закінчився або Ви раніше відмовились від тимчасового захисту і подали заяву на його отримання повторно, Ви не матимете знову права на безкоштовне гуманітарне житло.

Куди звернутися за гуманітарним житлом?

Подати заяву на таке житло можливо лише в Крайових центрах допомоги Україні (KACPU).

Державне гуманітарне житло надається за наявності вільних місць (як правило, в межах того ж краю (регіону), де знаходиться KACPU, в якому Ви подаєте заяву про надання тимчасового захисту).

KACPU в Празі не надає цю послугу, оскільки всі місця заповнені. Тому, якщо Вам необхідно отримати державне гуманітарне житло, Ви не можете подати заяву про надання тимчасового захисту в Празі. Зверніться до KACPU в інших регіонах.

Чи можливо обрати державне гуманітарне житло, в якому Ви хочете бути розміщені?

Виділене житло є остаточним. Оскільки кількість вільних місць обмежена, неможливо обрати, в яке саме житло Ви хочете бути розміщені.

Державне гуманітарне житло завжди надається через KACPU. Якщо Ви знайдете та домовитесь про житло самостійно, воно не буде вважатися державним гуманітарним житлом.

Чи можна змінити державне гуманітарне житло?

Зазвичай неможливо змінити надане Вам житло. Змінити таке житло можливо лише з поважних причин, які суттєво ускладнюють або унеможливлюють перебування в цьому помешканні, і які виникли незалежно від Вашої волі.

Зміна роботи або відвідування навчального закладу в іншому місці не вважаються поважною причиною.

Що вважається поважною причиною:
Житло не відповідає медичним потребам особи або потребам для надання соціальних послуг.

Це виняткові ситуації, наприклад, коли стан здоров’я особи, яка проживає, потребує безбар’єрного доступу для інвалідного візка або коли особа потребує надання спеціальних послуг з догляду (наприклад, люди похилого віку або люди з інвалідністю).

У такому випадку зверніться до KACPU за місцем проживання та надайте документи, які підтвердять наявність поважних причин. У разі їх визнання KACPU призначить Вам інше державне гуманітарне житло.

Заклад проживання вже не буде надавати державне гуманітарне житло.

Якщо заклад, який надає проживання припинить надавати державне гуманітарне житло, з Вами своєчасно зв’яжуться з KACPU. Якщо Ви бажаєте і надалі користуватись безкоштовним державним гуманітарним житлом, KACPU надасть Вам нове житло.

Якщо Вам буде надано нове державне гуманітарне житло, Вам повідомляти Департамент з питань притулку та міграційної політики (OAMP) про зміну адреси не потрібно.

Спільне проживання однієї родини

Найближчі члени родини опинилися в ситуації, коли деякі з них можуть проживати у державному гуманітарному житлі і після закінчення 150 днів (вони визнані вразливими особами), але інші члени не мають на це права і повинні знайти інше житло після закінчення 150 днів. Така ситуація виникає тоді, коли заклад, де зараз проживає родина, надає лише державне гуманітарне житло. Якщо родина хоче продовжувати проживати разом, вона має активно шукати та знайти інше житло самостійно. Заклад проживання має надавати як державне гуманітарне житло, так і платне житло (на підставі договіру оренди) а також мати вільні місця. Після цього можна звернутися до KACPU з проханням про переселення вразливих членів сім’ї в це нове житло.

KACPU не допомагає вразливим особам з пошуком нового житла, а також не перевіряє наявність вільних місць.

Наприклад:
Ситуація: батько і мати з однією неповнолітньою дитиною, віком 4 роки, проживають в державному гуманітарному житлі, та термін 150 днів для користування цим житлом закінчується. Цей заклад проживання не надає можливість укласти договір оренди за оплату (надає лише державне гуманітарне житло).
Лише один з батьків (батько або мати) має право залишитися в гуманітарному житлі після закінчення 150-денного терміну як вразлива особа з неповнолітньою дитиною. Другий з батьків повинен знайти житло поза межами державної системи гуманітарного житла після закінчення цього терміну. У цих випадках сім’я може самостійно знайти житло, яке окрім державного гуманітарного житла, надасть другому з батьків проживання на підставі договору оренди та звернутись до KACPU з проханням про розміщення всієї сім’ї в цьому помешканні.

Коли втрачається право на державне гуманітарне житло?

Право на державне гуманітарне житло втрачається автоматично:
• якщо особа (в тому числі вразливі особи) відмовиться від житла (окрім окремих поважних виняткових причин, які KACPU визнає, напр. будівля, яка недоступна для людини на інвалідному візку),
• через 150 днів після надання першого тимчасового захисту, якщо Ви не є вразливою особою
• якщо особа припинила проживання впродовж більше 10 днів підряд і не повідомила постачальника житла в письмовій формі про причину та тривалість своєї відсутності в помешканні
• якщо особа переїде та її нове житло не буде надане через KACPU (тобто переїде в житло, яке не вважається державним гуманітарним житлом).

Що робити, якщо Ви вже не проживаєте в державному гуманітарному житлі?

Якщо Ви переїхали, необхідно повідомити Департамент з питань притулку та міграційної політики (OAMP) про зміну адреси.

Повідомити про зміну необхідно протягом 3 робочих днів.

Більше інформації стосовно повідомлення про зміни у Департамент з питань надання притулку та міграційної політики (OAMP) Ви можете знайти на Інформаційному порталі для іноземців у розділі “УЧАСНИКИ” або в чітких інструкціях.

Якщо Ви не повідомите про зміну, це може вплинути на Ваше право на отримання гуманітарної допомоги.

Чи можу я залишитися в тому самому помешканні, якщо воно більше не вважається державним гуманітарним житлом?

Так, Ви можете домовитись з постачальником житла про проживання на підставі договору узгодивши орендну плату.

Якщо Ви залишитесь проживати за тією ж адресою (наприклад, в тій же квартирі, яка більше не перебуває в державному реєстрі гуманітарного житла), не повідомляйте про зміну адреси в Департамент у справах притулку та міграційної політики (OAMP).

Міністерство праці та соціальних справ або Центр зайнятості Чеської Республіки надає більш детальну інформацію про можливості отримання гуманітарної допомоги з урахуванням розрахункових витрат на житло, яку можуть отримувати особи, яким надано тимчасовий захист.