Nezařazené

Elektronická podatelna

Co je elektronická podatelna

Elektronická podatelna městské části Dolní Měcholupy je provozována v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon a vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. Její činnost je založena na zákonem požadovaném použití zaručeného elektronického podpisu v souladu s § 11 zákona o elektronickém podpisu. Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou a ostatních podání doručených formou elektronické pošty včetně příloh nebo doručené osobně na technických nosičích ve smyslu §19 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Pravidla potvrzení doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • Zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance úřadu městské části;
  • Datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena;
  • Identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.
Formáty a velikosti přijímaných souborů
  • Podporované formáty: DOC, GIF, HTM, HTML, JPG, PNG, PDF, RTF, TXT, XLS;
  • Podporované nosiče: FDD 3,5“, CD, DVD, Flash disk;
  • Maximální velikost souboru u FDD 3,5“: 1 MB;
  • Maximální velikost datové zprávy: 10 MB.

Co je datová schránka?

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, rozšiřuje možnosti komunikace s úřady (doručování a podání) prostřednictvím datových schránek. Zrovnoprávňuje (až na definované výjimky) elektronickou a papírovou formu dokumentů. Dokument, dodaný prostřednictvím datové schránky, bude mít stejnou váhu, jako doporučená zásilka s dodejkou/doručenkou, a to i do vlastních rukou. Systém datových schránek je přelomový prostředek pro doručování a odesílání elektronických dokumentů. Zákon upřednostňuje používání datových schránek (a tudíž elektronických dokumentů) u orgánů veřejné správy.

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Informační systém datových schránek ISDS je zřízen a provozován na základě zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Jeho správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Provozovatelem ISDS je držitel poštovní licence, Česká pošta, s.p. ISDS je informačním systémem veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k:

  • Doručování z úřadu k osobám právnickým i fyzickým, pokud mají zřízenu a funkční datovou schránku;
  • Přijímání podání od veřejnosti k úřadu (tzv. provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci), odesilatel musí mít zřízenu a funkční svoji datovou schránku;
  • Vzájemné komunikaci orgánům veřejné moci (úřadů) mezi sebou.
Funkce datové schránky

Datová schránka (DS) slouží k doručování dokumentů prostřednictvím datových zpráv. Odesilatel vloží do své DS dokument a ISDS jej bezpečně, diskrétně, rychle, spolehlivě a průkazně přenese do DS adresáta. Místem vstupu/výstupu ISDS je DS vlastníka. V praxi se do DS vstupuje pomocí uživatelsky přívětivého webového rozhraní ISDS. DS umožňuje přijímat a odesílat datové zprávy (dokumenty), zjišťovat stavy odeslaných zpráv, přijímat doklady o dodání a doručení, či ověřovat, zda adresát má DS.

Informační portál datových schránek najdete na www.datoveschranky.info


ID datové schránky MČ Praha-Dolní Měcholupy

ID: i82bw8s

Adresa elektronické podatelny MČ Praha-Dolní Měcholupy

podatelna@dolnimecholupy.cz