Co mohu vyřídit v Dolních Měcholupech

Vidimace a legalizace (ověřování)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Správní poplatek za ověření (vidimaci) každé i započaté stránky vidimované listiny činí 30 Kč.
Správní poplatek za oveření pravosti (legalizaci) každého podpisu na listině činí 50 Kč.

Správní poplatky stanoví položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Czech POINT

Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.

Jaké služby poskytujeme?

Služby Czech POINTu poskytujeme v úředních hodinách úřadu.
Pobočka pošty Partner NEPROVÁDÍ služby Czech POINT.

Výpisy z veřejných evidencí

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Insolvenční rejstřík
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Výpisy z neveřejných evidencí

 • Rejstřík trestů
 • Výpis bodového hodnocení řidiče
Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí
Insolvenční rejstřík
Seznam kvalifikovaných dodavatelů

IČ subjektu
IČ subjektu
Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
IČ subjektu
IČ subjektu

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – rejstřík trestů

Vydat výpis z evidence Rejstříku trestů lze osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán a musí doložit totožnost. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Žadatel uhradí správní poplatek ve výši 100 Kč bez ohledu na počet stran.

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – bodové hodnocení řidičů

Pro vydání ověřeného výpisu bodového hodnocení řidičů je třeba doložit platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz.

Poplatky

U všech výpisů se platí za první stránku 100,- Kč,
za každou další i započatou stránku 50,- Kč.

Další služby
 • Konverze dokumentů
 • Zřízení Datových schránek
 • Zřízení e-Identity občana (více info na www.identitaobcana.cz)

Vydávání rybářských lístků

Možnost zvolit dobu platnosti rybářského lístku:

Krátkodobý, tzv. „na zkoušku“ (30 dní)správní poplatek 200 Kč
10 letsprávní poplatek 500 Kč
na dobu neurčitousprávní poplatek 1000 Kč

Hlášení trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana ČR v České republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo orientačním popř. evidenčním a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Údaj místa trvalého pobytu je pouze evidenčním údajem a nevyplývají z něj žádná práva a povinnosti k objektu nebo jeho vlastníkovi.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
 • doložit vlastnictví domu nebo bytu, nebo doložit oprávněnost užívání  bytu (např.nájemní smlouvu) či úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, resp. takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny,
 • na místě vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
 • zákonný zástupce předkládá za občana mladšího 15 let jeho rodný list.
Kdo hlásí změnu trvalého pobytu:
 • za občana mladšího 15 let – jeho zákonný zástupce (rodič) nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům (za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu trvalého pobytu) – zákonný zástupce určený soudem,
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci.

Poplatky: za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan  starší 15-ti let poplatek ve výši 50 Kč (děti do 15 let – zdarma).

Zrušení trvalého pobytu:

Zrušit trvalý pobyt lze na základě žádosti vlastníka objektu nebo oprávněné soby podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb. podané u místně příslušného obecního úřadu.

Dle §12 zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ohlašovna rozhodne o zrušení údaje trvalého pobytu :

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných či padělaných dokladů, nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl či není způsobilý k užívání za účelem bydlení,
 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je vedena v evidenci obyvatel jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt (vymezenou část). Navrhovatel je povinen existenci důvodů ohlašovně prokázat.

Placení místních poplatků

 • poplatky ze psů;
 • poplatky z pobytu;
 • poplatky za užívání veřejného prostranství;
 • poplatky za vstupné.

Poplatek ze psů

Sazby místního poplatku:

 • v bytovém domě:
  1 500 Kč za jednoho psa,
  2 250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
 • v rodinném domě:
  300 Kč za jednoho psa,
  600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
 • je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského, sirotčího důchodu a nebo osoba starší 65 let, činí sazba poplatku 200 Kč ročně za jednoho psa a 300 Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
 • Sazba poplatku za psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu, činí ročně 600,- Kč za jednoho psa a 900,- Kč za druhého a každého dalšího psa.

Od 1.1.2020 je chovatel psa povinen psa staršího 3 měsíců nechat trvale označit čipem (zákon č. 166/1999Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů)

Informace k platbě místního poplatku ze psů a formuláře ke stažení najdete ZDE.

Osvobození od poplatku ze psů

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Poplatek je nutno zaplatit do konce března každého roku. Zaplatit je možné hotově v kanceláři úřadu v úředních hodinách nebo převodem na účet č. 2111281318/2700. Jako variabilní symbol uveďte Vaše číslo popisné (červené) a 1341 (např. 1681341).

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství .

Užíváním veřejného prostranství se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Užívání veřejného prostranství jste povinni ohlásit na úřadě předem (formulář ke stažení), po podání Vám bude vyměřen poplatek (10 Kč/m2/den), který je splatný před zahájením užívání.

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.


Podání žádosti o kácení stromů

Kdy je a není nutné podat žádost: Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Podklady k žádosti: Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat:

 • jméno a adresu žadatele,
 • doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les;
 • specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu;
 • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí;
 • zdůvodnění žádosti;
 • formulář žádosti stahujte ZDE (Žádost o povolení kácení dřevin)

Stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení musí obsahovat i oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.


Žádost o umístění v Domě s pečovatelskou službou

Formulář žádosti do DPS


Řešení sousedských vztahů

Stížnosti na místní občany a na činy uskutečnivší se v MČ Praha – Dolní Měcholupy a nahlášení přestupků.


Oddávání

Matrika pro naši MČ je na ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 telefon: 281 003 223, 281 003 111.

Po dolmuvě s ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy a Matrikou na ÚMČ Praha 15 lze obřad uspořádat v MČ Praha-Dolní Měcholupy.