Registr smluv

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.). K tomuto datu byla zpřístupněna datová schránka Registru smluv v produkčním prostředí ISDS s identifikátorem whbt3kp
a zároveň došlo ke spuštění Informačního systému registru smluv, označovaného též zkratkou ISRS, jehož veřejná část je dostupná na této adrese –  https://smlouvy.gov.cz/


Povinnost uveřejnění

Dle zákona se bude povinně uveřejňovat každá soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace, státní fond a další, zejména státem zřízené osoby, či právnické osoby, v nichž má stát či územně samosprávný celek většinový podíl.

Zákon dále v § 3 obsahuje výjimky z povinnosti uveřejnění, konkrétně např. není dána povinnost uveřejňovat smlouvy, jejichž výše předmětu je nižší než 50 000 Kč, smlouvu, která je uzavřena s fyzickou osobou jednající mimo předmět své podnikatelské činnosti, smlouvu týkající se autorského díla či smlouvu, která je plněna převážně mimo území ČR a další.

Smlouvy, na něž se zákon vztahuje, budou povinny uveřejnit veřejnoprávní subjekty uvedené v § 2 ZRS, nikoli tedy jejich soukromoprávní smluvní partner. Povinnost uveřejnění se vztahuje jednak na smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu, jakož i na tzv. metadata, tedy identifikaci smluvních stran, předmět smlouvy, cenu a datum uzavření smlouvy. Z uveřejnění však lze vyloučit metadata, a to z důvodu ochrany obchodního tajemství.