Registr smluv

REGISTR SMLUV

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.). K tomuto datu byla zpřístupněna datová schránka Registru smluv v produkčním prostředí ISDS s identifikátorem whbt3kp
a zároveň došlo ke spuštění Informačního systému registru smluv, označovaného též zkratkou ISRS, jehož veřejná část je dostupná na této adrese –  https://smlouvy.gov.cz/

Přímý odkaz na smlouvy registrované Městskou částí Praha – Dolní Měcholupy naleznete  >>ZDE <<

 

Povinnost uveřejnění

Dle zákona se bude povinně uveřejňovat každá soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace, státní fond a další, zejména státem zřízené osoby, či právnické osoby, v nichž má stát či územně samosprávný celek většinový podíl.

Zákon dále v § 3 obsahuje výjimky z povinnosti uveřejnění, konkrétně např. není dána povinnost uveřejňovat smlouvy, jejichž výše předmětu je nižší než 50 000 Kč, smlouvu, která je uzavřena s fyzickou osobou jednající mimo předmět své podnikatelské činnosti, smlouvu týkající se autorského díla či smlouvu, která je plněna převážně mimo území ČR a další.

Smlouvy, na něž se zákon vztahuje, budou povinny uveřejnit veřejnoprávní subjekty uvedené v § 2 ZRS, nikoli tedy jejich soukromoprávní smluvní partner. Povinnost uveřejnění se vztahuje jednak na smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu, jakož i na tzv. metadata, tedy identifikaci smluvních stran, předmět smlouvy, cenu a datum uzavření smlouvy. Z uveřejnění však lze vyloučit metadata, a to z důvodu ochrany obchodního tajemství.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV

1.    Forma zveřejňování v registru je písemná. Smlouvy uzavřené ústně nebo bez všech náležitostí je proto nutné dodatečně sepsat a do registru smluv vložit v písemné formě.

2.    V textovém obrazu smlouvy zveřejněném v registru bude muset existovat možnost strojového vyhledávání. Proto nestačí vložit pro počítač nečitelnou naskenovanou smlouvu, ale v případě, že existuje jen na papíře, je nutné ji přepsat a vložit například ve formátu DOC nebo čitelného PDF. (PDF/A 1a)

3.    U nově uzavíraných smluv je doporučeno mít vždy elektronickou verzi v záloze, abyste si usnadnili práci.

4.    Pokud má smlouva přílohy, zveřejní se i veškeré tyto přílohy. Psané přílohy se zveřejňují zkopírováním/přepsáním, mapové či obrazové přílohy je možné vložit v jiném než editovatelném formátu. Záleží na podpoře konkrétních formátů ze strany správce registru a samotném technickém řešení.

5.    Pro přílohy platí totéž vymezení údajů, které se nezveřejňují, jako pro samotný text smlouvy. Před zveřejněním tedy vyřaďte citlivé údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství.

6.    Jestliže je plnění smlouvy prováděno převážně v zahraničí, smlouvu není nutné zveřejňovat.

7.    Smlouvu rovněž není nutné zveřejňovat, jestliže je uzavírána s autorem díla (fyzickou osobou). Toto ustanovení se týká například i počítačového programu či projektové dokumentace.

§  Registr umožňuje strojové vkládání dat. Záznamy je možné posílat v datově strukturované podobě (jako XML přílohu datové zprávy pomocí aplikačního rozhraní ISDS). Bude tedy možná autentifikace datovou schránkou.

§  každá smlouva má unikátní URL, které je možné vkládat do dalších systémů – typicky např. na profil zadavatele veřejné zakázky.

Ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) uvádí, že smlouva, na kterou se vztahuje zveřejnění v registru smluv, musí být uzavřena písemně. Současně podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona, se uveřejním smlouvy v registru smluv rozumí:

§  vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu, společně s metadaty.

Z toho vyplývá, že od 1. 7. 2016 nemohou povinné subjekty dle zákona o registru smluv platně uzavřít ústní nebo konkludentní smlouvu, pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) platí, že pokud smlouva nebyla zveřejněna v registru smluv do 3 měsíců ode dne uzavření, platí, že je zrušena od počátku.