Sazebník úhrad za poskytování informací

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městská část Praha – Dolní Měcholupy (dále jen „MČDM“) tímto v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „INFZ“) a ve smyslu nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, stanovuje s účinností od 1. května 2024 tento Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací:

Náklady na vytištění, pořízení kopie nebo záznamu informace

 • Černobílá:
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 – 2,00 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 – 3,00 Kč
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 – 3,00 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát A3 – 5,00 Kč 
 • Barevná:
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A4 – 3,00 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát A4 – 5,00 Kč
  • jednostranný výtisk nebo kopie formát A3 – 5,00 Kč
  • oboustranný výtisk nebo kopie formát A3 – 8,00 Kč    
 • Náklady na opatření technických nosičů dat
  • CD ROM, DVD ROM  – 14,00 Kč
  • Flash disk – náklady se stanoví ve výši pořizovací ceny technického nosiče dat
 • Náklady na odeslání informace
  • Balné: podle druhu použitého obalu dle pořizovací ceny
  • Poštovné: dle platného ceníku poštovních služeb
  • V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací uplatňována
 • Úhrada na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
  • Za každou započatou hodinu práce referenta – 300, 00 Kč

Celková výše úhrady nákladů, která vznikne součtem dílčích částek za pořízení výtisků nebo kopií, za opatření TND, za odeslání informací žadateli a za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací, se zaokrouhlí na celé Kč směrem dolů.

Pokud celkové náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč, pak se úhrada nákladů nevyžaduje.     

Forma úhrady:

Hotově – v pokladně úřadu MČDM v úředních hodinách

Převodním příkazem – na bankovní účet vedený u UniCredit Bank, číslo 2111281318/2700