Kronika Dolních Měcholup

Kronika Sboru dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy do roku 2005

V roce 2005 slaví dobrovolní hasiči v Dolních Měcholupech 100. výročí svého založení a !!!zde!!! Vám přinášíme publikaci, která Vám má připomenout, co se za tuto dlouhou dobu událo.

Hasičský sbor za celou dobu svého trvání byl svědkem pěti státních zřízení. To je Rakouska, doby první republiky, neblahé okupace, doby socialismu a dnešní doby po sametové revoluci v listopadu 1989.

Za téměř sto let svého trvání zaznamenal náš Sbor i několik zásadních přeměn, nejen snad v názvu, ale především v organizační náplni. Ale ať už jsme nazývali Sbor dobrovolných hasičů, či hasičský nebo požární sbor, nebo Svaz požární ochrany, jedno zůstalo stále stejné, láska k hasičské myšlence, dobrovolnost, smysl pro odpovědnost a snad i věrnost starému heslu – „bližnímu na pomoc“. Ať už jde o státní, či soukromý majetek, který zejména v současné době převládá na důležitosti, neboť čím více je chráněno hodnot, tím větší může být naše životní úroveň.

Počátky naší hasičské služby ve zdejší obci se datují ode dne 8. května 1899, kdy se obecní zastupitelstvo rozhodlo zakoupit ruční stříkačku a její obsluhu svěřit obecnímu strážníku. Dne 2. března 1904, tedy za pět let usneslo se opět obecní zastupitelstvo, aby byl zřízen sbor hasičů a k tomu účelu věnovala obec 100 korun tehdejší měny. Dne 31. prosince 1904 bylo usneseno postavit kůlnu na stříkačku a dne 1. března 1905 zakoupit osm stejnokrojů a potřebnou výzbroj pro přihlášené osoby ke Sboru.

Založení Sboru dobrovolných hasičů pro obec Dolní Měcholupy stalo se pak dne 19.3.1905 při ustavující schůzi a jeho zakládajícími členy se stali občané: Josef Soukup, František Hájek, František Horáček, Ludvík Kolář, Josef Malý, Antonín Koníř, František Mayrich, Rudolf Smrťák, Josef Šebek, Jaroslav Urban, Bedřich Jauris, Ladislav Širc, František černý, Jan Kliner a Josef Malík.

Založení Sboru bylo pak dne 28. března1905 oznámeno na c. k. okresní hejtmanství na Žižkově a na hasičské ústředí. Prvním starostou Sboru se stal Josef Soukup, prvním velitelem Josef Malý.

Počátky rozvíjející se organizace nebyly nijak valné, zvláště začínalo-li se s holýma rukama. Svědčí o tom ponížené žádosti našeho Sboru o podporu, které byly podány dne 9.6.1905 na Vysoce Nejjasnějšího pan knížete Lichtensteina do Vídně dne 9.6.1905 bylo oznámeno prostřednictvím váženého pana Böhma z Uhříněvsi, že kníže věnoval našemu Sboru 100 korun. Dne 14. ledna 1906 byl tento blahorodý pán Jan Böhm, rytíř z Bavenberku přijat za čestného člena. Dalšími čestnými členy se stali až v roce 1932 Bedřich Jauris a Josef Mayrich, v roce 1945 řezník Mládek za dar 500,- Kč, v roce 1949 tiskař Mikšátko rovněž za dar 500,- Kč.

Čestným členem za poctivou a dlouholetou práci se stal v roce 1946 bývalý velitel Sboru Josef Kareš, k němu pak v roce 1972 přibyl bývalý předseda jednoty Ladislav Barek.

Prvním držitelem odznaku Za věrnost se stal Josef Smrťák, za více jak 50 let svého členství.

Během roku 1905 a dalších příštích se snažili naši zakladatelé tuto nově utvořenou organizaci upevnit, finančně zajistit a získávat další členy. V těch dobách stávali se členy organizace ponejvíce majetní občané, spolu s rolníky, což je charakterizováno i výší členských příspěvků. tak na příklad majetní občané měli za povinnost platit 4 koruny a nemajetní 2 koruny.

První hasičský ples se konal 20. ledna 1906 s čistým výtěžkem 60 korun. Plesy se konaly pak každý rok, vždy jako první s výjimkou válečných let. Poslední se konal 19. ledna 1990. Od roku 1992 se konají společné plesy se Sborem dobrovolných hasičů Horní Měcholupy v kulturním středisku Varta.

K prvnímu požáru vyjel Sbor v únoru 1906 do Dubečka, pochopitelně, že s koňskou spřeží za účasti šesti osob, k poslednímu 14.3.2002 na hořící skládku dřeva v Dubči. Tedy co se týče požárů poslední zásah byl 14.9. při záplavě na ul. Kutnohorské kdy po poruše vodovodního řadu došlo k zaplavení několika rodinných domků.

Z dalších významných dat je nutno připomenout, že v roce 1911 devět našich členů konalo službu na sokolském sletu. V roce 1921 a znovu 1953 zakládal Sbor v obci červený kříž.

V roce 1923 se zúčastnil sjezdu hasičů v Bratislavě, v roce 1930 založil Sbor divadelní kroužek a vlastní knihovnu. první divadelní představení bylo však sehráno až v roce 1937 hrou „Její osud“. zde je pozdější zajímavá shoda. Když první divadelní představení po osvobození v roce 1946 bylo obsazeno stejnou hrou.

V roce 1931 konal se v obci župní sjezd, v roce 1934 bylo založeno první žákovské družstvo, které bylo s odstupem let neustále obměňováno a i to současné dobře pracuje v počtu kolem 12 dětí.

Oslavy 30ti letého trvání v roce 1935 se staly vzpruhou pro další činnost, která měla také skoncovat s dosavadní primitivní a na pokročilost doby nevyhovující ruční stříkačkou na koňský potah.

Skutečně již o dva roky později a po neúnavné snaze dne 3. června 1937 za veliké slávy a účasti mnoha okolních Sborů i občanů byla do služeb a potřeb veřejnosti předána nová motorová stříkačka a to u příležitosti okrskového cvičení. tato stříkačka všem členům milý „Stratílek“, dosloužil až v roce 1968. Další úspěch se dostavil znova ještě v roce 1937, kdy bylo zakoupeno starší přepravní auto od hasičského sboru z Malešic. Tímto činem byla korunována dlouholetá snaha Sboru po lepším vybavení. Je nutno připomenout, že ne všichni veřejní činitelé té doby byli Sboru nápomocni. I samotná koupě přepravního vozu byla pořízena z prostředků Sboru a jeho členů. V roce 1942 byl pak tento vůz vyměněn za jiný, už krytý značky „Adler“, který též sloužil k přepravě osob do nemocnic.

V roce 1945 získal Sbor jiné vozidlo „Steyer“, které po úpravě odvádělo službu až do roku 1964, kdy došlo opět k výměně dopravního vozidla za vozidlo značky Tatra 805. teprve od roku 1968 má Sbor speciální požární vozidlo a od roku 1976 vlastní i vozidla cisternová i s možností hašení pěnou. V roce 1986 obdržel Sbor požární vozidlo značky Tatra 815 CAS 32 a spolu s vozidlem Avia DA 12 tvoří solidní základní technické a materiální vybavení Sboru, doplněné plovoucím čerpadlem, dýchacími přístroji získanými jako dar za čerpání Metra při povodních v.r.2002 přijímači (pagery)k vyhlášení poplachu Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy radiostanicemi a špičkovými zásahovými obleky.

Od roku 1939 až do roku 1945 vykonali příslušníci hasičského sboru tisíce hodin i práce při strážních službách, hraní divadel a přepravy osob do nemocnic, likvidace záplav v obci atd. První převoz byl uskutečněn v roce 1941, poslední v roce 1952. Při sjednocení zdravotních služeb sanitku Sboru převzal Ústav národního zdraví. Hasičský sbor se též zúčastnil odklizovacích prací při bombardování Prahy u Hasičského domu na Vinohradech. Během revolučních dnů května 1945 byl Sbor v nepřetržité službě a svým vozidlem převážel potraviny na pražské barikády.

Počátek roku 1946 zaznamenává přechodnou krizi ve Sboru pro nedostatek členů. Řada členů se po osvobození odstěhovala, někteří přestali vyvíjet potřebnou činnost. Nedostatek členstva byl však brzo překonán, získali se noví občané pro dobrovolnou práci v požárním sboru a jejich dnešní stav vykazuje 42 osob z toho 9 žen, počet členů žákovského družstva se mění, dnes má 12 dětí. Věkový průměr členstva činí 43 let, věkový průměr dvaceti osob zařazených do požárního sboru má 36 let.

V roce 1950 ukončuje svoji činnost divadelní sbor začleněním do Osvětové besedy. V roce 1951 dochází k podstatné reorganizaci hasičských jednot, dostává se jim nové organizační náplně, přibývá úkol prevence, výcvik Sborů dostává podobu soutěží požárních družstev až po dnešní podobu soutěží v požárním sportu.

Náš Sbor se první soutěže zúčastnil již v roce 1952, z prvního kola postoupil a v roce 1953 získal první místo na okrese Praha-východ a v krajské soutěži skončil sedmý z dvanácti účastníků. V soutěžích se pokračovalo téměř každým rokem a vždy bylo dosahováno pěkného umístění. Z dosavadních 47 kol této soutěže byl Sbor 28x první, 13x druhý, 4x třetí, 1x sedmý a 1x nebyl klasifikován.Vrcholem těchto soutěží byla naše účast na celonárodních kolech v Plzni v roce 1976, v Českých Budějovicích v roce 1984, v Sušici v roce 1993, v Havlíčkově Brodě v roce 1994, v Hradci králové v roce 1995, v Praze v roce 1996, v letech 1997, 1998 , 1999 v Havlíčkově Brodě v r. 2000 v Sušici v r.2001 v Havlíčkově Brodě a v r.2002 v Liberci.

Vedle družstva mužů se podobných soutěží zúčastňovalo i družstvo žen a žákovské družstvo. Z těch významných to bylo v roce 1955 při krajském kole v Hořovicích a pak několikráte následně, vždy s předním umístěním a s postupnou účastí v celostátních kolech 1982 ve Svitu u Popradu, 1983 v Hradci Králové, 1984 opět ve svitu u Popradu a 1995 v Kopřivnici. S pocitem uspokojení můžeme uvést, že bývalí členové žákovských družstev tvoří dnes základ Sboru. I družstvo dorostenek, později žen se několikráte dobře ukázalo. Nejvýznamnější je trojí postup žen do národního kola v Havlíčkově Brodě a v r.2002 do Liberce kde skončilo v konkurenci patnácti družstev na vynikajícím třetím místě.

V roce 1955 oslavil Sbor své padesátiny a odměnil některé své zasloužilé členy. Toto výročí se stalo opět pobídkou k větší aktivitě. Ještě téhož roku započala adaptace stodoly na dnešní budovu požární zbrojnice. Členové Sboru odpracovali při této akci na 2.000 brigádnických hodin, z občanů obce se nepodílel nikdo. Na stavbě nejvíce pracovali: Oldřich Podehradský, Karel Veselý, František Mališ, Jan Holub, Jaroslav Ježil a Jaroslav Jirec. Požární zbrojnice byla uvedena do provozu 28. června 1957.

V roce 1962 prvních deset členů splňovalo podmínky a získali odznak Vzorného požárníka III. stupně. za dnešního stavu je držitelem odznaku této odbornosti 6 členů, 9 členů získalo II. stupeň Vzorného požárníka a 1 člen splnil podmínky pro I. stupeň. V internátních školách požární ochrany získávají potřebnou odbornost další členové v kurzech velitelů, strojníků, preventistů, rozhodčích i vedoucích mládeže.

Dne 22. listopadu 1962 v 19:30 hodin se zúčastňuje Sbor hašení požáru statkové dílny v č. p. 10. Poměrně velký požár a nebezpečný pro rozšíření na další objekty, byl vhodným a okamžitým zásahem uhašen. Za tuto akci obdržel Sbor poděkování ředitele statku uznání ONV Praha-východ. Podobného uznání se Sboru dostalo v roce 1975 za hašení pneumatik v Dubči a v roce 1978 za hašení pily v Uhříněvsi. Za zásah při požáru pneumatik v Dubči obdržel sbor starší cisternové vozidlo ZIL a posléze i zcela nový dopravní vůz IFA který dosloužil až v r. 2000.

Nejvyšší uznání za dlouholetou úspěšnou činnost se Sboru dostává v roce 1984 od ministra vnitra ČSR, v témž roce uděluje Sboru Městský výbor Svazu požární ochrany medaili Za příkladnou práci a v roce 1988 převzal Sbor od Federálního výboru Svazu požární ochrany diplom Za obětavou práci. V roce 1995 Sbor převzal medaili Za mimořádné zásluhy.

V roce 1965 dochází k vypuštění rybníka, je provedeno jeho odbahnění a nové odkanalizování. Při této akci vydatně pomáhali členové Sboru.

Připojením obce k hlavnímu městu Praze v roce 1968 dostává se Sboru novějšího vybavení, ale také jsou na členy Sboru kladeny náročnější podmínky pro akceschopnost, výcvik sboru a podobně.

Náš sbor za téměř sto uplynulých let vykonal desítky tisíc hodin na dobrovolné práci ve prospěch obce na poli požární ochrany, v kultuře i na dalších akcích společenského zájmu. Jako složka vybavená určitou technikou byl vždy v minulosti a stejně tak i dnes vedle svého hlavního poslání vždy plně k dispozici různým potřebám obce, zejména k odstraňování následků živelných pohrom, pohotovostní služby, sněhových kalamit, záplav a podobně. Z těch posledních je možno připomenout zápolení se záplavou z dešťů v roce 1981, 1996 a 2002, nebo zásobování vodou mnoha rodin v době sucha v roce 1976 a službou na Hasičské stanici č. 5 v době záplav na Moravě v roce 1997.

Přidělením nové techniky bylo třeba provést snížení podlahy v přední garáži a přístavbu druhé zadní garáže zbrojnice. To se uskutečnilo členy Sboru v rekordním čase v roce 1976, včetně vybavení celého objektu ústředním topením, zavedením vody z veřejné sítě, obnovení nátěrů i fasády a v roce 1992 byla zbrojnice plynofikována. Teď však zbrojnice čeká na totální rekonstrukci možná demolici a novou výstavbu zde anebo jinde.Jisté je, že současné nároky na „dobrovolníky“ jsou podstatně jiné než v r. 1957 kdy byla zřízena současná zbrojnice.

V současných dnech je Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Měcholupech organizačně upevněn, stabilizován,Jednotka sboru dobrovolných hasičů je na trvale dobré úrovni, vyškolena, vycvičena, stmelena v příkladný kolektiv a dobře vybavena technikou i ostatním materiálem. Jednotka sboru dobrovolných hasičů je oficielní název tzv.“mokrých hasičů“ tedy těch kteří jsou nasazováni na likvidaci požárů a jiných pohrom dle dispozic Operačního střediska Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy.

Naše kronika vedená od roku 1905 nám poskytla některé statistické údaje. například bylo vykonáno 1.200 schůzí, pořádalo se 80 plesů a 74 dalších zábav, bylo sehráno 60 divadelních představení, přepravilo se 8.500 občanů sanitkou. Sbor se zúčastnil cca 116 požárů nebo jiných zásahů v obci nebo blízkém okolí, 47x se zúčastnil soutěže požárních družstev, vedle předchozích cvičení se sekyrkami, nebo se žebříky. Uskutečnilo se 44 různých zájezdů včetně návštěvy požárních stanic, hasičského muzea v Přibyslavi a požární lodě na Vltavě. Žádnou číslicí nelze dost dobře vyjádřit všechnu tu drobnou i větší práci, kterou vždy naši členové s takovým přístupem a pochopením vykonávali a vykonávají.

Různě prováděné kontroly našly vždy Sbor ať jde o členy nebo techniku dobře připraven, několikráte bylo prokázáno i rychlé svolání nebo výjezdy v součinnosti s Hasičským sborem Praha. ten nám také u příležitosti svého 120 výročí udělil čestné uznání a o dvacet let později v roce 1993 u příležitosti 140 výročí jsme byli s naší technikou na pražském výstavišti.

Žádnou číslicí nelze dost dobře vyjádřit všechnu drobnou práci, kterou nezasvěcený nevidí, i tu větší viditelnou třeba při zásazích, kterou vždy naši členové dříve i dnes s takovým pochopením vykonávali a vykonávají.

Je proto povinností poděkovat všem, kteří se podíleli na hasičské činnosti a dovedli ji k dnešnímu cíli a současně vyslovili přesvědčení, že my dnešní příslušníci, ale i další budoucí povedou ji úspěšně do dalších let.

Všem, kteří již mezi námi nejsou patří poděkování a vzpomínka za zrod a další vedení hasičské myšlenky, ve které jsme my, jejich pokračovatelé nalezli své dobrovolné, společenské poslání v kolektivu jedinců i rodin.

Kalendářní sled ze života Sboru

1905

 • Založení sboru
 • Založení 1. pamětní knihy
 • přihlášení sboru k župě Říčanské

1906

 • Vykonán 1. ples, zisk 60,- K
 • První výjezd k požáru do Dubečka

1907

 • Sbor vykazuje 25 členů

1908

 • 9 členů se zúčastňuje župního sjezdu v Tehově

1909

 • Župní sjezd ve Štěrboholech

1912

 • 9 členů vykonává pořadatelskou službu na Sokolském sletu
 • 8 členů je na župním sjezdu v Čestlicích

1913

 • Sbor pořádá zahradní koncert, výnos 40,13 K

1914

 • 6 členů se zúčastňuje sjezdu v Kunicích

1915

 • 6 členů je povoláno do válečné zbraně

1917

 • 11 členů je povoláno do domobranecké služby

1918

 • Přivítání zrození Čsl. republiky

1919

 • Objednáno předplatné listu Československé Matice

1923

 • Sbor poskytuje dar 100,- Kč S.K. Dolní Měcholupy
 • Účast členů Sboru na sjezdu Československého hasičstva v Bratislavě

1925

 • 5 členů Sboru se zúčastňuje oslavy 60ti let prvního Sboru v ČSR ve Velvarech
 • 5 členů Sboru se zúčastňuje oslavy 50ti let trvání Sboru v Říčanech

1928

 • Konáno veřejné cvičení v obci za účasti 18ti mužů a okolních Sborů

1930

 • Účast na krajském cvičení v Českém Brodě
 • Založen dramatický odbor ochotnického divadla

1931

 • V obci je konán župní sjezd
 • Sboru je věnována druhá pamětní kniha

1934

 • Jsou konány oslavy 100. výročí vzniku národní hymny a výnos je věnován zdejší škole na zakoupení knih pro potřebné děti
 • Sbor zakládá žákovské družstvo

1935

 • Zakoupena motorová stříkačka „Stratílek“, slavnostní průvod obcí a cvičení k oslavě 30. výročí vzniku Sboru

1936

 • Nové vycházkové stejnokroje s označením OHJ 37
 • Členové Sboru konají hlídku při cvičném leteckém poplachu

1937

 • Divadelní soubor zahajuje svoji činnost první divadelní hrou
 • Založeno ženské družstvo
 • Od hasičského sboru Malešice zakoupeno rekvizitní dopravní auto
 • Pamětní kniha Sboru je opatřena razítky „Smutek republiky“ při úmrtí prezidenta T. G. Masaryka

1938

 • Sbor působí při zatemňovacím cvičení v obci
 • Uskutečněn zájezd do Lán s položením kytice se stuhou

1939

 • Okupace, pamětní kniha je uschována, zápisy doplněna až po osvobození 1945

1942

 • Sbor si opatřuje krytý vůz (Adler), sloužící též jako sanitka

1945

 • Členové Sboru odklízejí trosky po bombardování u Hasičského domu na Vinohradech
 • Během Pražského povstání dováženy potraviny na barikády

1946

 • Sboru předán konfiskovaný vůz Steyer

1947

 • Členové Sboru svými peněžitými dary přispěli na úpravu vozu Steyer

1950

 • Účastníme se na předání praporu od OHJ Říčany OHJ Praha-východ KNV Praha nám zamítá stavbu nové zbrojnice
 • Náš divadelní odbor je začleněn do Osvětové besedy a tím zaniká

1952

 • Naše sanitka je předána Ústavu národního zdraví

1953

 • Získáváme 1. místo v soutěži požárních sborů okresu Praha-východ

1955

 • Zahájena adaptace opuštěné stodoly na novou požární zbrojnici
 • Účast dětí v krajském kole hry Plamen v Hořovicích

1957

 • Stěhování do nové zbrojnice

1962

 • 10 členů prošlo školením a získává odbornost III. stupně

1963

 • Konáme v obci okrskovou soutěž

1964

 • Získáváme další vozidlo zn. Tatra 805

1968

 • Dostává se nám vozidlo Praga RN a stříkačka PS 8

1973

 • Pražský sbor slaví 120 let svého trvání a nám předává čestné uznání za spolupráci

1975

 • Oslavy 70ti let s průvodem obcí a soutěží

1976

 • Je nám předáno cisternové vozidlo zn. Zil 130
 • Zakoupeno dopravní vozidlo AS 16 – IFA
 • Stavíme druhou garáž
 • Muži postupují do Republikového kola v Plzni
 • V době sucha je cisternou dovážena voda spoluobčanům

1977
– budova zbrojnice je vybavena vodovodem z veřejné sítě a ústředním topením

1982
– postup do celostátního kola hry Plamen ve Svitu u Popradu

1983
– postup do celostátního kola hry Plamen v Hradci Králové

1984
– postup do celostátního kola hry Plamen ve Svitu u Popradu
– účast mužů na Republikovém kle v požárním sportu v Českých Budějovicích

1985
– Sboru se dostává medaile ÚV SPO ČSR „Za příkladnou práci“ a „Čestné uznání“ od Ministra vnitra

1986
– jsme vybaveni zatím nejmodernější technikou vozem CAS 32 – Tatra 815

1988
– je nám předáno uznání FV SPO ČSSR „Za příkladnou práci“

1989
– obnovujeme podruhé svůj původní název „Sbor dobrovolných hasičů“

1991
– vlastníme prapor SDH ČMS
– 10 osob se zúčastňuje oslavy Prahy-východ v Čelákovicích a Pražských hasičů na Staroměstském náměstí

1993
– vichřice strhla část střechy zbrojnice
– účast na oslavách 140 let Hasičského sboru Praha

1994
– ve spolupráci se Sborem z Horních Měcholup zahájena vlastní soutěž „O pohár Měcholup“
– zúčastňujeme se oslavy 100 let zdejší školy

1995
– postup do Národního kola hry Plamen v Kopřivnici
– Sbor převzal medaili Za mimořádné zásluhy
– účast v Národním kole požárního sportu v Hradci králové

1996
– noční poplachový výjezd Tatry s posádkou na stanici č. 1 Pražských hasičů
– účast v Národním kole požárního sportu v Praze

1997
– záplavy na Moravě, Sbor drží pohotovostní službu ve zbrojnici nebo na stanici č. 5, sám se připravuje k odjezdu
– účast v Republikovém kole požárního sportu v Havlíčkově Brodě

1998
– zbourána stará zbrojnice
– zúčastňujeme se oslav 80ti let ČSR
– obě soutěžní družstva muži i ženy postupují do republikového kola v Havlíčkově Brodě v sérii osmi těchto kol

1999
– je vykonán již 6. ročník soutěže „O pohár Měcholup“
– účast v Republikovém kole požárního sportu v Havlíčkově Brodě
– účast na otevření zbrojnice v Horních Měcholupech

2000
– získáváme po dohodě s Městskou částí dopravní vozidlo Avia DA 12 o podniku ZKL kterým tento podnik uhradil část dluhu který u MČ měl.
– pomáháme hasit pivovar na Vinohradech
– účastníme se součinnostního cvičení ve vojenském prostoru Ralsko
– účastníme se námětového cvičení v Kovošrotu
– získáváme nové radiostanice ruční i do vozidel
– prodáváme vůz IFA hasičům v Pertolticích
– pomáháme zajišťovat zasedání MMF
– postoupíme na Mistrovství ČR v Požárním sportu do Sušice.
– čtyřem členům je v rámci oslav 95 let sboru udělen v Centru Hasičského hnutí v Přibyslavi titul Zasloužilý hasič.
– stále hlasitěji voláme po vyřešení problémů se zbrojnicí

2001
– mimo jiné postoupíme opět na Mistrovství republiky tentokrát ženy i muži do Havlíčkova Brodu.
– slavíme se starostou obce jeho padesátiny.
– získáváme od magistrátu první zásahové obleky a přilby

2002
– černé dny v Praze před povodněmi i při nich sbor čerpá a čerpá mimo jiné Trojský zámek, divadlo Spirála a také Metro „B“ Českomoravská
– družstvo žen i mužů opět na Mistrovství ČR tentokrát ženy krásně třetí
– další ochranné prostředky – sbor je kompletně vybaven
– získáváme darem dýchací přístroje
– dostáváme dar od Městské části 60tis. Kč jako uznání práce odvedené při povodních
– držíme pohotovost při zasedání NATO
– získáváme bývalý obecní byt ve zbrojnici pro potřeby pohotovostních služeb, první se uskuteční záhy již 31.12. při záloze jednotek likvidující požár v P8 ul. Cafourkova

2003
– provádíme nejnutnější úpravy ve zbrojnici probouráním příčky vzniká zasedačka cca30m2
– zřízení šatny z bývalé zasedačky instalace regálů v garáži a dílně
– MR Olomouc ženy 4.místo,muži 5.místo
– 140 let „Hasičů Praha“ dostáváme barevnou publikaci k výročí
– dostáváme od a.s. Léčiva CAS k 25 LIAZ
– další vybavení od Magistrátu – kalová čerpadla elektrocentrálu, dýchací přístroje, vybavení je na úrovni profesionálních hasičů ale zbrojnice nám padá na hlavu a CAS k 25 není kde garážovat.

2004
– CAS k 25 garážuje v garáži spol. NOVUM
– CAS k 25 prochází rozsáhlou rekonstrukcí nástavby
– Městská část pořizuje pro potřeby soutěžních družstev novou PS 12
– MR v Sušici ženy 4.místo muži 8.místo

Některé ze zásahů u požárů a jiných katastrof v obci i mimo obec

1908
– požár v domě č. p. 39 – pan Jauris

1909
– požár v domě č. p. 37 – pí Horová

1918
– seník č. p. 2 – majitel p. Širc

1920
– dům č. p. 56 – p. Mika

1925
– stodola č. p. 8 – Matějů
– stodola č. p. 9 – Urban
– záplavy

1926
– kovárna č. p. 7 – Mayrich

1930
– stodola č. p. 21 – Hořický?

1931
– stoh č. p. 1 – Šebek

1932
– stodola č. p. 9 – Urban

1933
– půda č. p. 9 – Urban

1935
– půda č. p. 62 – Petříček

1936
– dům č. p. 7 – Kovárna Mayrich
– stohy č. p. 9 – Urban

1938
– stoh č. p. 1 – Šebek
– dílna č. p.58 – Ženglic

1940
– dům č. p. 13 – Horáčková

1941
– stodola č. p. 11 – Matějů

1942
– v továrně č. p. 130 – Frágner

1943
– stodola č. p. 1 – Šebek

1945
– kolna č. p. 9 – Urban

1947
– v továrně č. p. 130 – Frágner

1956
– chata u č. p.271

1957
– v domě č. p. 241 – Schwarcová

1962
– dílna č. p. 10
– v této době Státní statek

1963
– v bytě č. p. 257 – Bára
– kolny č. p. 116 a 153 – Veselá a Zítka
– výbuch boileru č. p. 11 – statek Matějů maj.?

1978
– požár pily Armabeton Uhřiněves

1980
– domek č. p. 220 – pravděpodobně demolice po pí Mátlové

1981
– záplavy

1982
– drážní násep

1983
– porost lesíka

1985
– travní porost, vlečka a včelí úly
– bleskem rozčíslý strom u č. p. 9

1987
– skládka poblíž hřbitova
– komín č. p. 160 – Žáček

1988
– sklad na dvoře mezi č. p. 8 a 122 – Drobná provozovna MNV
– násep tratě
– dům č. p. 63 – Jánský

1989
– skládka odpadu č. p. 10 – statek
– osobní auto v ulici Za Kovárnou
– sklad ve dvoře č. p. 181 – Smrťák
– dům č. p. 177 – Žižka

1990
– porost lesíka

1992
– požár na skládce

1995
– požár autodílny č. p. 6 – Soukup
– požár v autodílně č. p. 117

1996
– záplavy domů k Dubečku a k Dubči i jinde v Dolních Měcholupech a Uhříněvsi celkem devět zásahů na čerpání

1997
– požár na náspu tratě, stohu v Dubči a lesa v Klánovicích

1998
– zatopené domy v ulici Za Kovárnou
– požár autobusu na zastávce

1999
– zatopené domy na křižovatce Kutnohorská – K Dubečku

2000
– požár pivovaru na Vinohradech, třídírny odpadu v Malešicích, porostu v našem lesíku a na obecní meziskládce.

2001
– požár Unimo objektu v Horních Měcholupech, Železáren a drátoven v Uhříněvsi, skládky ve Strašnicích
– pohotovost při požáru v podniku Barvy – laky a při anonymní hrozbě útoku na Metro.

2002
– požár střechy v Újezdě nad Lesy
– skládky dřeva v Dubči
– celkem 21x zásah na čerpání před povodněmi i po nich a to jak v naší Městské části tak i jinde v Praze mimo jiné i čerpání Metra.

2003
– požár Technoplyn v Praze 9
– požáry v Praze 10: porost, sklad, Kavín, seník, střecha RD, autodílna, sběrna a kabiny na ragb. hřišti

2004
– pohotovost v Praze 10 ul Kutnohorská 259
– požáry v praze 10: chata, pneumatiky, stohy, kravín, porost
– požár v Praze 9: stoh

Nebylo možno vždy dohledat majitele nemovitostí v době zásahu prosíme omluvte případné nedostatky.
Bylo by toho ještě možno napsat daleko víc co hasiči za svých takřka 98 let vykonali. Prosíme všechny kteří si při čtení naší historie vzpomenou na údaje které nám chybí nebo najdou materiály které nám chybí aby nám je laskavě zapůjčili k nahlédnutí.

Děkujeme
Výbor Sboru dobrovolných hasičů