Radioamatéři

Radioklub Dolní Měcholupy OK 1 KLO

Něco z historie

Náš radioklub vznikl v roce 1958 pod hlavičkou Svazarmu v podniku ZKL Dolní Měcholupy.
S vynucenými přestávkami kvůli stěhování a získání nových prostor klub postupně sídlil v objektu ZKL, což byla jedna místnost v „likusáku“, pak na MNV naproti škole, kde jsme brigádnicky vybudovali velmi účelnou klubovnu. Prostoru klenutého sklepení jsme účelně využili vestavěním mezipatra pro počítačový klub a modeláře; to si vyžádalo hodně fyzické námahy.  Po zbourání starého úřadu jsme museli uskladnit věci na půdě školy. Tehdy došlo dvakrát k vykradení dražšího vybavení a poté i k vykradení školy. Po rekonstrukci budovy MÚ nám zastupitelstvo zřídilo klubovnu na její půdě, pomohlo nám také s technickým vybavením – transceivrem Kenwood TS140S a tehdy moderním počítačem. Komplikací naší činnosti byla opakovaná, další přestavba budovy úřadu. Museli jsme vše přestěhovat do garáže a po dokončení stavby zpět na půdu úřadu, tentokrát do modernějších, ale menších prostor.

Činnost radioklubu byla vždy zaměřená na děti a mládež, o to se nejvíce zasloužil jeho zakladatel pan Luděk Javůrek, který vychoval stovky zájemců o radioamatérské vysílání, často pak i budoucích technických profesionálů. Jeho kroužek po mnoho let navštěvovalo hodně dětí z Dolních Měcholup, Horních Měcholup, Štěrbohol, Dubče, Uhříněvsi a Hostivaře. Velké zásluhy měl i pan Josef Prokeš, který dokázal plno věcí bez řečí realizovat. Oba bohužel zemřeli a jejich ztrátu se nám dlouho nedařilo plně nahradit.

V době nejlepšího rozkvětu radioklubu (1973-1988) měl velké zásluhy na jeho rozvoji předseda pan Josef Rubeš, který dokázal získat podporu příslušných orgánů obce, a to i těch, s kterými byly někdy problémy v komunikaci.

V té době měl radioklub 48 členů z řad mládeže (počítáno dle archivu přihlášek) a asi 18 dospělých členů a jeho součástí byl i modelářský kroužek (vedli Luboš Medřický a Vladimír Tupáček) a kroužek digitální techniky (vedli Ing. Pavel Kašpar a Ing. Michal Kosek) a skupina závodníků radiového orientačního běhu (hon na lišku) pod vedení pana Jana Dvořáka.

Tehdy jsme se účastnili řady soutěží v technické i závodní činnosti a spolupořádali technické soutěže mládeže v rámci Prahy 10.

Naše činnost se vždy po vynuceném stěhování musela zredukovat a v nových prostorách, po náročném zpětném stěhování a třídění při tehdy minimálním počtu členů ochotných se na stěhování podílet, mohla pozvolna rozvíjet.

 

Klubovní činnost jsme přesto udrželi a po celou dobu navštěvují kroužek i „diskusní klub“ děti i dospělí. Od založení v roce 1958 až do dnešní doby radioklub vychoval přes stovku radioamatérů a zároveň sloužil a slouží také jako přípravka pro budoucí studium na střední nebo vysoké škole.

Změny po roce 1989, po kterých z desítek radioklubů v Praze zbylo jen několik (to  především proto, že po většině z klubů bylo najednou požadováno vysoké nájemné za užívané prostory), mohutný rozvoj elektroniky a dostupnost spojení se zahraničím a bohužel i reformy školství mají svůj negativní vliv. V členské základně se projevuje klasický jev: nastoupí hodně dětí, brzy jejich počet klesne na polovinu a jen malá část vydrží. Ti, co vytrvají pak mívají přerušení své činnosti při nástupu na střední školu, vrátí se na čas před vysokou školou a pak až po vystudování, s přestávkou na založení rodiny. Mohu říci, že až na pár výjimek většina měcholupských průmyslováků a elektroinženýrů byla nebo je členy radioklubu.

Členské příspěvky vybíráme jen minimální, to má však za následek, že nemáme žádné vlastní finanční prostředky. V minulosti nám zastupitelstvo pomohlo zakoupením a zapůjčením vybavení, v posledních letech jsme mohli z daru MÚ doplnit modernější přístroje a také konečně vyřešit problém s přístupem k nové anténě na střeše budovy úřadu.

 

Čím se zabýváme

Členové radioklubu z řad dospělých jsou zkušenými radioamatéry; předseda Ing. Jaroslav Sládeček je učitelem odborných předmětů na VOŠ a SPŠE Františka Křižíka v Praze,  místopředseda Václav Kovanda je zkušeným a dlouholetým radioamatérem. Současný vedoucí kroužku mládeže pan Jan Machačka je odborníkem v oblasti IT, pan Michael Skřepský, DiS je odborníkem na mikropočítače Arduino a dobrým konstruktérem Teslových transformátorů. Zdatným konstruktérem a odborníkem je Ing. Karel Voříšek. Reprezentantem
v radioamatérských závodech a špičkovým radioamatérem mezinárodní úrovně je pan Karel Kuttler, odborníkem na radiový orientační běh Jan Dvořák.

Náplní naší činnosti je radioamatérský sport, tj. amatérské vysílání, radiový orientační běh (hon na lišku, ARDF) a stavba různých elektronických zařízení, podle zájmu i aplikace mikropočítačů. Získali jsme slušnou zásobu starších elektronických součástek, takže není problém při stavbě  elektronických přístrojů, ať už podle návodů, nebo vlastních konstrukcí. Kdo z našich členů vytrvá, má možnost získat samostatné povolení pro provozování amatérské vysílací stanice, po absolvování základního kursu mohou členové vysílat přímo z radioklubu pod klubovní značkou OK1KLO.

Naši členové mají tyto volací znaky jako radioamatéři: OK1AUG, OK1DAH, OK1DAG, OK1DGJ, OK1XIN, OK1GOW.

Podle možností se provozuje i další činnost, například střelba ze vzduchovky, tradicí bylo
i každoroční táboření v přírodě spojené s uvedenou činností.

Několikrát jsme měli společně i modelářský kroužek, problém je jenom se zajišťováním vedoucích, kteří by byli ochotni nezištně věnovat svůj volný čas.

Situaci nám zkomplikovalo hlavně několikeré stěhování – a tím vynucená dlouhá přestávka v činnosti  – a znovuvybudování klubovních prostor a úmrtí zakladatele klubu pana Javůrka, který přes svůj handicap vychoval spoustu členů. Nyní nastupuje mladá generace vedoucích kroužku a vede si dobře.

Pro děti i dospělé, kteří mají zájem navštěvovat náš radioklub je možné získat podrobné informace u předsedy Ing. Jaroslava Sládečka a vedoucího kroužku dětí pana Jana Machačky, popřípadě i u dalších členů klubu, nebo přímo na schůzce klubu.

Upozorňujeme, že nejsme školní družina ani „útulek doma překážejících dětí“. Děti samy musí mít opravdový zájem a snahu se něčemu novému naučit – vychováváme je k samostatnému myšlení a podporujeme zájem a tvůrčí přístup, který se snažíme vhodně podpořit. Děti se (podle věku) učí samostatně sestavovat jednoduché elektronické obvody, které blikají, pípají a podobně, ti starší  už samostatně vytvářejí vlastní konstrukce podle svých znalostí a zájmů, například  robotické hračky. Až bude lepší počasí, vyrazíme hledat skryté vysílače v terénu – hon na lišku.

Myslíme si, že i když je naše činnost náročná (a tím je dán i menší počet členů), je lepší pro mládež se vztahem k technice i pro dospělé, aby se místo pasivního posedávání u televize, internetu a mobilu věnovali raději tomuto koníčku. Naše současná společnost ostatně už přichází k názoru, že je důležité podpořit orientaci na technicky orientované lidi a jakákoli podpora těchto zájmů  je u mládeže důležitá.

Nastávají nám lepší časy, snad nás už nepostihne pohroma – další stěhování.

Přijďte se na nás podívat!

Klubovní schůzky starších členů se konají obvykle v pondělí od 18 hodin (neplatí pro období prázdnin), klubovna je na půdě místního úřadu. Uvítáme jakoukoli iniciativu rodičů, dětí
i ostatních zájemců, která nám umožní popřípadě i rozšířit jeho zaměření. Radioklub podle možností kombinoval několikrát v minulosti svou činnost s modelářským kroužkem, je to však záležitost volného času a získání případného instruktora.

Kroužek dětí pod vedením pana Machačky se schází podle časových možností obvykle
o sobotách, vždy po aktuální dohodě (časové možnosti vedoucího i dětí).

Kontakty:

Předseda:                                                                                          

 

272 706 578 po 18. hodině (mimo pondělí)

j.sladecek@volny.cz nebo u-sladecek@vosaspsekrizik.cz

Kroužek dětí:

jan.machacka@gowron24.net, tel. 725321217

V Dolních Měcholupech, 19.3.2017                                 Ing. Jaroslav Sládeček, OK1DAG    
                                                                                              předseda radioklubu OK1KLO