Co mohu vyřídit v Dolních Měcholupech

Vidimace a legalizace

Ověřování shody opisu listiny s jejím originálem a ověřování pravosti podpisu na listině

Správní poplatek za ověření (vidimaci) každé i započaté stránky vidimované listiny činí 30 Kč.

Správní poplatek za ověření pravosti (legalizaci) každého podpisu na listině činí 30 Kč.

Správní poplatky stanoví položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů


Vydávání rybářských lístků

Možnost zvolit dobu platnosti rybářského lístku:

 • Krátkodobý (30 dní)        správní poplatek 200 Kč
 • 1 rok                                  správní poplatek 100 Kč
 • 3 roky                                správní poplatek 200 Kč
 • 10 let                                 správní poplatek 500 Kč
 • na dobu neurčitou          správní poplatek 1000 Kč

Hlášení trvalého pobytu

Místem trvalého pobytu se rozumí státním občanem ČR zvolená adresa pobytu v České republice. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení a je označen číslem popisným, orientačním popř. evidenčním.

Údaj místa trvalého pobytu je pouze evidenčním údajem a nevyplývají z něj žádná práva a povinnosti k objektu nebo jeho vlastníkovi.

K přihlášení k trvalému pobytu občan předkládá:
 • platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou.
 • doklad o vlastnictví domu nebo bytu, výpis z katastru nemovitostí /ne starší 3 měsíců/, nebo doklad o oprávnění užívat byt – nájemní smlouvu či úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, resp. oprávněná osoba může potvrzení podepsat přímo před pracovníky ohlašovny,
 • vyplněný Přihlašovací lístek
 • zákonný zástupce předkládá za občana mladšího 15 let jeho rodný list.
Kdo hlásí změnu trvalého pobytu:
 • za občana mladšího 15 let – jeho zákonný zástupce (rodič),
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům (za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu trvalého pobytu) – zákonný zástupce určený soudem,
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Poplatky: za osobu starší 15-ti let: 50.- Kč (mladší zdarma)

Zrušení trvalého pobytu:

Zrušit trvalý pobyt lze na základě žádosti podané u místně příslušného obecního úřadu.

Dle §12 zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel ohlašovna rozhodne o zrušení údaje trvalého pobytu :

 • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných či padělaných dokladů, nebo nesprávně uvedených skutečností,
 • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl či není způsobilý k užívání za účelem bydlení,
 • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je vedena v evidenci obyvatel jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt (vymezenou část) – v tomto případě ohlašovna rozhodne o zrušení údaje trvalého pobytu na návrh oprávněné osoby uvedené v §10 odst.6 písm.c) zákona o evidenci obyvatel. Navrhovatel je povinen existenci důvodů ohlašovně prokázat.
Trvalé přihlašování k pobytu

Postup při ohlášení změny místa trvalého pobytu:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek trvalému pobytu;
 • předložit občanský průkaz;
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem Úřadu.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek ve výši 50,- Kč.


Placení místních poplatků

 • poplatky ze psů;
 • polatky z pobytu;
 • poplatky za užívání veřejného prostranství;
 • poplatky za vstupné.

Poplatek ze psů

Sazby místního poplatku:

 • v bytovém domě:
  1.500 Kč za jednoho psa,
  2.250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
 • v rodinném domě:
  300 Kč za jednoho psa,
  600 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Osvobození od poplatku ze psů

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Poplatek je nutno zaplatit do konce března každého roku. Zaplatit je možné hotově v kanceláři úřadu v úředních hodinách nebo převodem na účet č. 2111281318/2700. Jako variabilní symbol uveďte Vaše číslo popisné (červené) a 1341 (např. 1681341).

Osvobození a úleva podle obecně závazné vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, v platném znění

Evidence chovatelů psů – přihlášení a ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy je chovatel povinnen do 30 dnů oznámit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. m. Prahy podle vyhlášky hl. m. Praha č.23/2003Sb., o místním poplatku ze psů , ve znění pozdějších předpisů.

Registrační kartu chovatele psa, odhlášení z evidence, změnu adresy majitele apod. lze zaslat poštou nebo na e-mail: posta@praha.eu, příp. datovou schránkou: 48ia97h

Adresa pracoviště: Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní, Jungmannova 35/29, Praha 1, II. patro, č. dv. 231a – 231b – 234.
Návštěvní dny: pondělí 12:00 – 17:00, středa 8:00 – 18:00.
Telefonní kontakty: 236 002 257, 236 002 254, 236 003 102, 236 002 392, 236 002 317.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

V případě, že plánujete např. umístění prodejního stánku, reklamy, atrakce,… , opravu střechy nebo fasády a budete používat lešení nebo skladovat před domem stavební materiál a není-li to Váš pozemek, ale pozemek obecní, jste povinni nahlásit na Úřadě použití veřejného prostranství a bude Vám vyměřen poplatek.

Pokud tak neučiníte, může Vám být vyměřena pokuta dle zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.


Podání žádosti o kácení stromů

Kdy je a není nutné podat žádost: Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Podklady k žádosti: Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat:

 • jméno a adresu žadatele,
 • doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les;
 • specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů, včetně situačního zákresu;
 • udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí;
 • zdůvodnění žádosti;
 • formulář žádosti stahujte ZDE (Žádost o povolení kácení dřevin)

Stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení musí obsahovat i oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.


Žádost o umístění v Domě s pečovatelskou službou

Formulář žádosti do DPS


Řešení sousedských vztahů

Stížnosti na místní občany a na činy uskutečnivší se v MČ Praha – Dolní Měcholupy a nahlášení přestupků.


Oddávání

Matrika pro naši MČ je na ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10 telefon: 281 003 223, 281 003 111.