V Praze startuje vícekomoditní sběr odpadů Še3vec

Vážení občané,

v souvislosti se zaváděním multikomoditního sběru bude na mnoha stanovištích tříděných odpadů v průběhu roku docházet ke změně počtu nádob a frekvencí svozu. Na území hlavního města je občanům k dispozici značný počet separačních stanovišť. Z tohoto důvodu byl Magistrátem hl. m. Prahy vytvořen harmonogram postupného přechodu sběrné sítě na multikomoditní sběr, kdy se stávající kontejnery na plasty stanou sběrnými kontejnery ke společnému sběru plastů, kovových obalů a nápojových kartonů. Současně budou ze separačních stanovišť postupně odebírány sběrné nádoby na nápojové kartony a kovové obaly. Kapacita odstraněných nádob na nápojové kartony a kovové obaly bude nahrazena buď přidáním další nádoby ke sběru multikomodity nebo úpravou četnosti svozu stávající sběrné nádoby nově určené pro sběr multikomodity. Multikomoditní sběr u domovních stanovišť tříděného odpadu na území hlavního města Prahy bude zaveden postupně od dubna 2023 a veřejná stanoviště tříděného odpadu na území budou do tohoto programu zaváděny postupně v druhé polovině roku 2023. Nádoby označené samolepkou „SE3VEC“ jsou určeny k multikomoditnímu sběru.

Více informací naleznete na stránkách Magistrátu hl. m. Prahy prahatridi.eu.

Še3vec - multikomoditní sběr odpadů