Upozornění pro majitele živnostenských listů

Pokud vlastníte původní živnostenské listy vydané před rokem 2008, je toto upozornění určeno právě Vám.

Dne 1. 7. 2008 došlo k novele živnostenského zákona, která se týkala mimo jiné zavedení jedné volné živnosti a stanovení oborů volné živnosti. Původ­ní volné živnosti byly tedy sloučeny do jedné živnosti s názvem „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Od tohoto dne byly původní živnostenské listy (v barevném provedení) nahrazeny výpisem ze živnostenského rejstříku a u všech podnikatelů, kteří měli volné živ­nosti, byla při návštěvě živnosten­ského úřadu provedena tzv. trans­formace, tedy úprava živnosti dle aktuálního znění živnostenského zákona.

I po uplynutí 14 let od účinnosti novely živnostenského zákona je v živnostenském rejstříku evidováno několik tisíc podnikatelů, u nichž dosud nebyla tato změna pro­vedena. V mnoha případech se jedná o subjekty, které svoje podnikání již dávno ukončily, a domnívají se, že jejich živnos­tenské oprávnění již zaniklo.

ilustrační obrázek-živnostenský list

Živnostenský úřad žádá všechny podnikatele, kterým byl vydán před 1. 7. 2008 živ­nostenský list a dosud nebyl nahrazen výpisem ze živnos­tenského rejstříku, aby se do­stavili živnostenský odbor příslušný podle sídla, kde referentky ověří, zda již záko­nem stanovená transformace proběhla, případně podnikatelům pomohou s výběrem oborů činnosti náležejících do volné živnosti. Pokud podnikatel již nepodniká, může podat žádost o zrušení živnos­tenského oprávnění.

Výše uvedené se týká i právnických osob, vč. v likvidaci, kterým bylo živ­nostenské oprávnění vydáno před 1. 7. 2008 a dosud neby­la provedena transformace. V těchto případech je nutná osobní účast osoby opráv­něné za společnost jednat.

Živností koncesovaných, ře­meslných a vázaných se tato informace netýká.

Pokud si subjekt není jistý, zda stále platí jeho živnosten­ské oprávnění, případně zda již bylo uvedeno do souladu se zněním zákona, je mož­no kontaktovat živnostenský úřad telefo­nicky, tel. 281003408, 406, 405. Informace o evidenci údajů v živnostenském rejstří­ku lze také zjistit na webových stránkách www.rzp.cz.

Změna nepodléhá správnímu poplatku.

Bc. Aneta Princová, vedoucí ŽO