Nová ZŠ a MŠ v Malém háji – krok za krokem

1. 11. 2021

Architektonická soutěž Nová ZŠ MŠ v Malém háji, Praha-Dolní Měcholupy získala ocenění NEPLEJTVÁK 2021.
Městská část Praha-Dolní Měcholupy se umístila na 2. místě v kategorii Nejlepší počin ve veřejných zakázkách společně s Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
Výsledky soutěže Neplejtvák 2021
www.neplejtvak.cz

Neplejtvak-2021

23. 6. 2021

Sousedské setkání v Malém háji. V rámci této akce byl představován projekt nové MŠ a ZŠ Malý háj.
Karta projektu v plném rozlišení

9. 6. 2021

Odevzdání dopracovaného projektu architektonické studie MŠ a ZŠ Malý háj.
Studie je k nahlédnutí ZDE

4. 3. 2021          

Podpis smlouvy na projektové práce s ateliérem Projektor s.r.o.
Smlouva v registru smluv
atelierprojektor.cz/projekty/

15. 2. 2021        

Schválení výsledků JŘBU a smlouvy na projektové práce na 31. zasedání ZMČ Praha – Dolní Měcholupy.
Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva

8. 2. 2021

Odsouhlasen výběrovou komisí závěrečný protokol z JŘBU. Všichni členové komise souhlasí s předloženým protokolem a doporučením přidělit veřejnou zakázku účastníkovi Architektonický ateliér Projektor s.r.o.
Závěrečný protokol z JŘBU

25. 1. 2021        

Předložení rozpracované smlouvy na projekt na 30.  zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy

13. 1. 2021        

Předložení rozpracované smlouvy na projekt nové školy na Výbor územního rozvoje ZMČ

19. 11. 2020      

Vyhlášení výsledků soutěže ve Věstníku veřejných zakázek.

15. 10. 2020      

Schválení změny územního plánu č. Z3191 Výstavba MŠ a ZŠ
Změna územního plánu v aplikaci IPR Praha

2. 10. 2020        

Jmenování komise pro JŘBU ve složení Mgr. A. Jiří Jindřich – starosta MČ, Bc. Jana Doláková – místostarostka MČ, Ing. arch. Igor Kovačevič – architekt, Mgr. Miroslav Ferkl – ředitel ZŠ, Ing. Vladimír Študent – předseda kontrolního výboru ZMČ

2. 10. 2020        

Zaslán výsledek rozhodčí řízení před stavovským soudem ČKA o vydáním rozhodčího nálezu, který nevyhovuje návrhu navrhovatele.

22. 9. 2020        

Zahájení JŘBU s firmou Projektor

12.-13. 9. 2020

Výstava soutěžních návrhů ve sportovní hale.

15. 9. 2020        

Pravomocné uzavření architektonické soutěže po rozhodnutí o námitce.

5. 8. 2020           

Návrh na rozhodčí řízení před stavovským soudem ČKA.

27. 7. 2020        

Schválení podmínek pro vypsání JŘBU a smlouvy na projekční práce na 23. zasedání zastupitelstvu MČ.
Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva
Zápis z 23. zasedání zastupitelstva

17. 7. 2020        

Podání námitky účastníka architektonické soutěže proti rozhodnutí soutěžní poroty.

3. 7. 2020           

Vyhlášení výsledků soutěže – rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.
CCEA MOBA – výsledky architektonické soutěže

22. 6. 2020        

Schválení výsledků soutěže na 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy. První místo získal architektonický atelier PROJEKTOR.
Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva

4.-5. 6. 2020      

Zasedání soutěžní poroty k posouzení návrhů.

30. 5. 2020        

Odevzdání architektonických návrhů. Bylo odevzdáno 55 návrhů.

31.1.2020          

Výběr administrátora JŘBU firma Otidea s.r.o.
www.otideavz.cz

6. 1. 2020           

Vyhlášení architektonické soutěže o návrh nové ZŠ a MŠ Malý háj
Vyhlášená architektonická soutěž na portálu České komory architektů

17. 12. 2019      

Změna ve složení soutěžní poroty odsouhlasená na 17. zasedání ZMČ.
Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva

09. 12. 2019      

Schválení soutěžních podmínek ČKA.

25. 11. 2019      

Zastupitelé MČ Dolní Měcholupy, členové školské komise a pan ředitel ZŠ navštívili kvůli inspiraci a poučení dvě nové školy, které byly postaveny na základě vypsané architektonické soutěže.

Jedná se o ZŠ Chýně  zschyne.cz a ZŠ Psáry www.novaskolapsary.cz

20. 11. 2019

Schválení soutěžních podmínek na 16. zasedání zastupitelstvu MČ.
Usnesení z 16- zasedání zastupitelstva
Zápis z 16. zasedání zastupitelstva

14. 10. 2019      

Ustanovující schůzka poroty a schválení soutěžních podmínek porotou.

24. 6. 2019        

Schválení soutěžních podmínek a ustanovení soutěžní poroty na 10. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Dolní Měcholupy.
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva

18. 10. 2019      

Peníze od MHMP připsány na účtu MČ.

20. 6. 2019        

Získána dotace na projekční práce od MHMP ve výši 22.000.000,-Kč. Usnesením ZHMP č. 8/129 ze dne 20.6.2019 o účelové investiční dotaci do oblasti školství a to za účelem vyhotovení projektu pro výstavbu nové MŠ a ZŠ v Malém háji.

24. 5. 2019        

Podání žádosti o dotaci na projekt nové školy na MHMP ve výši 22.000.000,-Kč.

29. 3. 2019        

Uzavřena smlouva se společností MOBA na administraci soutěže.

28. 1. 2019        

Vybrán administrátor architektonické soutěže firma MOBA.
cceamoba.cz

3. 1. 2019           

Oslovení administrátorů architektonické soutěže.

4. 4. 2018           

Příprava architektonické soutěže na podobu nové školy. Schválení programu nové školy na zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha – Dolní Měcholupy.
Zápis z VÚR ze dne 4. 4. 2018

27. 3. 2018

Převedení pozemku č. 584/10 do majetku MČ.

15. 9. 2017        

Podána žádost o pořízení změny územního plánu ve zkráceném postupu.

11. 4. 2017

Pozemek č. 584/11 zapsán v KN na městskou část.

23. 2. 2017        

Podána žádost s podnětem na změnu územního plánu na pozemcích 584/10 a 584/11. Podnět č. P29/2017 ZMPLA Změna funkčního využití ploch, výstavba MŠ a ZŠ.
Změna funkčního využití ploch v aplikaci IPR Praha

23. 2. 2017

Výbor územního rozvoje dává na svém 33. zasedání podnět na přípravu soutěžních podmínek na novou ZŠ a MŠ Maý háj
Zápis z VÚR ze dne 23. 2. 2017

10. 2. 2017        

Podání návrhu na vklad pozemku č. 584/11 do KN.

8. 2. 2017

Podána žádost na převedení pozemku č. 584/10 z majetku HM Prahy do majetku MČ.

16. 11. 2016      

Podepsána kupní smlouva na pozemek č. 584/11 s firmou Euro Park Praha a.s. Kupní cena 12.000.000,-Kč. Ve smlouvě je zohledněna částka 500 Kč/m2 bytu za celý projekt Malý háj 15.696.000,-Kč.  Celkem je tedy cena pozemku 27.696.000,-Kč. Plocha pozemku je 13.310 m2. Stavební je pouze severní část pozemku o rozloze 5029m2. Zbylá část o rozloze 8.281 m2 je orná půda, která je ve stavební uzávěře a MČ musí podat žádost o změnu územního plánu, aby zde mohla stavět. MČ se zavazuje zahájit výstavbu  mateřské školy nejpozději do 10 let od podpisu smlouvy, jinak může EPP požadovat vrácení pozemku.

2. 8. 2016           

Investor bytové výstavby v Malém háji, Euro Park Praha a.s., předkládá první návrh smlouvy o spolupráci, který obsahuje prodej pozemku č. 584/11 MČ na výstavbu školy a školky.

22. 2. 2016        

Podává MČ odvolání proti vydání územního rozhodnutí na domy H1-H5 a řadové rodinné domy. MČ namítá, že v území není dosud závazně dořešena otázka občanské vybavenosti (mateřská a základní škola …) a financování její výstavby.

11.12.2015        

Podává MČ odvolání proti vydání územního rozhodnutí na další bytovou výstavbu v lokalitě Malý háj, konkrétně bytových domů G1-G3. Důvodem je nevyřešená otázka školské veřejné vybavenosti.

27. 08. 2015

Městská část požadovala vybudování školky přímo v Malém háji. Jednání postupně získávala konkrétnější obrysy v podobě daru pozemku pro stavbu mateřské školy. První návrhy smlouvy o spolupráci byly předloženy v srpnu 2015. Jednalo se o část pozemku 584/13 o výměře cca 2000 m2 v hodnotě 3.000.000,-Kč. Ani toto však nebylo dostatečné řešení, protože kapacita školského zařízení pro lokalitu Malého háje je potřeba daleko větší.

12. 2. 2013

Městská část Dolní Měcholupy jednala již od roku 2013 s investorem bytové výstavby v Malém háji o zajištění občanské vybavenosti v této lokalitě, zejména mateřské školy. První smlouva o spolupráci s Euro Parkem Praha a.s. byla předložena 12. 2. 2013 a počítala s finančním příspěvkem na přístavbu stávající školky v Dolních Měcholupech. Městská část požadovala úhradu poloviny nákladů na přístavbu MŠ.  Tato smlouva nebyla podepsána, protože občanskou vybavenost je potřeba vybudovat přímo v lokalitě Malého háje.