Aktuality

Tematická inspekce na ZŠ Kutnohorská dopadla na jedničku

ČŠI navštívila školu a byla přítomna výuce všech tříd, jak prezenční výuky, tak i distanční synchronní výuky. Proběhla kontrola rozvrhu a počtu hodin, třídních knih, podpůrných opatření, hospitační činnosti a další dokumentace. Inspekce proběhla bez jediného pochybení a s velkou nadstandardní spokojeností inspektorek.

ČŠI vyzdvihla benefit v podobě malého počtu žáků ve třídě a menší školy, díky tomu je ve třídách a celé škole příjemné a přátelské prostředí.

V rámci zpětných vazeb byl velmi oceňován týmový duch a atmosféra v hodinách, a to nejen mezi dětmi, ale i v rovině učitel – žáci a také v rovině učitel – učitel (především při výuce AJ).

Výuka Anglického jazyka byla hodnocena jako vzorová, především podoba výuky formou konverzace s rodilým mluvčím a celkově koordinace obou učitelů AJ v rámci vyučovacích hodin.

Žáci se podle hodnocení ČŠI pohybují v bezpečném prostředí, v hodinách panuje podnětná atmosféra. Děti se nebojí poskytovat svým spolužákům konstruktivní zpětnou vazbu. Velmi se dbá na dodržování (třídních) pravidel.

Byla precizně zvládnutá diferenciace v rámci hodin, důraz na individuální přístup, na sebehodnocení dětí, na rekapitulaci hodiny a na zvládnuté cíle výuky.

Kladně byla hodnoceno četné řazení činnostních aktivit do vyučovacích hodin; průběžná aktivizace žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech. Používání pomůcek, jejich velké množství a správné využití.

Výuka matematiky byla hodnocena jako výborná – především forma výuky a organizace práce učitelů v hodinách (výuka dle principů p. prof. Hejného, práce se sebehodnocením, gradované úlohy, aktivita přenesena na děti, podpora ve formě četného využívání IT techniky).

ČŠI vyzdvihla zapojení školy do projektů, které umožňují další vzdělávání učitelů i vedení školy, jehož práci hodnotí také velmi vysoko a rovněž podporu žáků v jejich volnočasových aktivitách.

Děkujeme vedení školy, všem zaměstnancům a našim šikovným dětem za krásnou vizitku.