Priority zastupitelstva městské části do roku 2018

 Prioritami zastupitelstva do roku 2018 jsou následující oblasti a cíle

Dvěma hlavními cíli zastupitelstva je přispět větší sounáležitosti obyvatel městské části a současně rozvíjet podmínky pro jejich denní praktický život i pro jejich volnočasové aktivity. Proto si zastupitelstvo stanovuje následující priority a cíle svého působení.

Doprava a životní prostředí

1)      Realizovat průzkum potřeb spojů veřejné dopravy statistickým šetřením mezi obyvateli a na základě zjištěných potřeb navrhnout posílení či úpravu spojů a jízdních řádů

2)      Tam, kde je to technicky možné zajistit zastřešení zastávek autobusů

3)      Změnou programování signalizace zajistit lepší průjezdnost křižovatek v obci

4)      Na základě hygienických měření zahájit formálním, nebo, bude-li to nutné, i právní kroky k tomu, aby hluk na ulici Kutnohorské byl omezen tak, aby přinejmenším splňoval hlukové limity

5)      Dosáhnout závazného stanovení trasy a termínu realizace přeložky dopravy z ulice Kutnohorské mimo obytnou zónu

6)      Zlepšit bezpečnost chodců na přechodech

7)      Systematická kontrola omezení rychlosti jízdy na území městské části

8)      Rozvoj cyklotras na území obce a pěších propojení částí obce

9)      Podpora projektu napojení obce na tramvajovou síť

Bezpečnost

1)      Omezení hracích automatů a heren v blízkosti školských zařízení

2)      Posílení počtu strážníků městské policie pořádkové služby v městské části nejméně na průměrný standard Prahy

3)      Program informování obyvatel o způsobech ochrany před kriminalitou zaměřený zejména na seniory a děti

4)      Instalace stacionárních zařízení monitorování provozu a měření rychlosti

Občanská vybavenost

1)      Instalovat alespoň v místě Úřadu městské části Praha – Dolní Měcholupy bankomat

2)      Rozšířit kapacitu stávající mateřské školky

3)      Dostavět sportovní halu

Územní rozvoj

1)      Zpracovat vlastní urbanistickou koncepci Dolních Měcholup

2)      Vymezit, a bude-li to možné získat pozemky pro výstavbu druhé mateřské školky a výstavbu základní devítileté školy

3)      Zpracovat projekty základní školy a mateřské školky

4)      Při projednávání stavebních záměrů preferovat omezení výšky budov na předměstskou úroveň a zpracovat v tomto smyslu regulační plán výstavby

5)      Při vydávání stanovisek obce v územních řízeních požadovat u developerských projektů, aby se investor zapojil do zlepšení infrastruktury a vybavenosti obce

Život obce

1)      Vytvořit a provádět koncepční program aktivního a důstojného života seniorů

2)      Vytvořit a provádět program rozvoje společenského života zejména s důrazem na podporu synergické spolupráce existujících spolků občanů a propojení věkových vrstev obyvatel i zájmových oblastí

3)      Obnovovat a utvářet kulturní a společenské tradice městské části tak, aby vznikl celoroční cyklus akcí podporující sounáležitost obyvatel s místem svého života

Správa obce

1)      Postupná revize dlouhodobých smluv, které městská část uzavírá, tak, aby byla ověřena či zajištěna jejich výhodnost

2)      Vytvoření jednoduchého systému, který občanům umožní na vyžádání získávat informace o správě obce a dění v ní přímo do vlastních emailových schránek

3)      Aktivní komunikace s občany o rozvojových plánech a problémech městské části