Volná pracovní místa

Volná pracovní místa na Úřadě městské části Praha - Dolní Měcholupy 

Vyhlášené výběrové řízení


Referent správy místního hospodářství

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Městská část Praha - Dolní Měcholupy, Úřad městské části Praha – Dolní Měcholupy

zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha – Dolní Měcholupy
vyhlašuje dne 21.8.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice

 

 

Sjednaný druh práce:       Referent správy místního hospodářství

Rámcová náplň práce:    na úseku rozvoje, investic, výběrová řízení, správy úřadu

Místo výkonu práce:          Městská část Praha – Dolní Měcholupy

Platové podmínky:           platová třída 9 (platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,
                                            o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
                                            v platném znění)

Druh pracovního poměru:              pracovní úvazek na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu:   dle dohody

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost

Další požadavky:   

 • střední vzdělání s maturitou, popř. vyšší odborné vzdělání
 • technický směr, vítán obor pozemní stavitelství, architektura, apod.
 • orientace v problematice a znalost příslušných právních předpisů výhodou
 • vítány zkušenosti s aplikací stavebního zákona a zákona o životním prostředí
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • důslednost, spolehlivost, flexibilita, psychická odolnost a zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům

 

Co nabízíme?   

- zaměstnanecké benefity
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na penzijní připojištění
- 3 sick days, atd.

 

Způsob podání přihlášky do výběrového řízení

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis.

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit:

 • životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel
nejpozději do 16.9.2019
na adresu: Městská část Praha – Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10

Obálku označte slovy: „Neotvírat - Výběrové řízení - referent/referentka”

 

 

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení [.pdf]