Událo se v posledních letech

2009

Otevření nově přistavené budovy úřadu - ordinace praktického lékaře, zasedací místnosti a kanceláře starosty. Velká výstavba bytových domů v městské části a nárůst obyvatel.

2008

Slavnostní otevření nejmodernější Hasičské zbrojnice pro Sbor dobrovolných hasičů Dolních Měcholup. Zahájena přístavba úřadu a zdravotního střediska.

2007

Svěcení nového zvonu za původní ukradený a spuštění nové fontány v parku. Bylo vybudováno večerní osvětlení sportoviště u školy.

2006

Otevření zrekonstruovaného parku a dětského domova RADOST. Zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice.

2005

Pokračování v budování kanalizačního systému Kutnohorské od křižovatky až k bývalému supermarketu Meinl s následným přeložením plynovodu a jeho přípojek, veřejného osvětlení a odstranění nepotřebných telefonních sloupů. Na křižovatce Kutnohorská x Dolnoměcholupská je instalována světelná dopravní signalizace. Je dokončena poslední etapa odkanalizování – ulice Ke Školce.

2004

Znovuotevřen opravený útulek pro opuštěná zvířata v Dolních Měcholupech. Oprava stála 17 mil. korun - rekonstrukce kanalizace a další rozvody, střecha a elektrické vytápění. Bude sloužit k umístění koček. Otevření sociálního zařízení k víceúčelovému sportovišti na školním hřišti. Rekonstrukce Kutnohorské ulice – úsek od odbočky do bývalé kompostárny až ke křižovatce s Dolnoměcholupskou ulicí. Stavba ukončena v říjnu. Byly položeny oba řady kanalizace, domovní přípojky a byla také provedena generální oprava komunikace, oprava chodníků, nové veřejné osvětlení, přeložen plyn, výměna obrubníků za žulové, odvodnění chodníků a posunutí autobusové zastávky ve směru z Prahy.

2003

Dokončení 6. A etapy v okolí fotbalového hřiště, dokončení stoky G 6, zahájení výstavby etapy 5. A Slavíkov. Definitivní dokončení stavby bytového domu firmy Novum-trade umožnilo i nám dokončit výstavbu chodníků v okolí domu, čímž byla definitivně ukončena stavba č. 4. je odkanalizováno téměř 90% místních komunikací a přilehlých nemovitostí. Zbývá odkanalizování Kutnohorské a některých úseků místních komunikací, které jsou na Kutnohorské závislé. Přistoupili na rekonstrukci centrálního parku.

2002

Začíná kabelizace rozvodů elektrické energie v oblasti ulice Ke Slatinám. Řeší se restituční spor ohledně hasičárny, která je před totální rekonstrukcí. Je podepsána smlouva s prospěšnou organizací Radost o využití objektu čp. 277 v ulici Č. tankistů za účelem vybudování dětského domova rodinného typu. Dokončují se povrchy v části Pod Lesíkem a zahajuje se oprava posledního úseku ulice U Přejezdu. je požádáno o stavební povolení pro úsek kanalizace v oblasti ulic Ke Slatinám, Na Konci, Armádního sboru, Na Paloučku a Pod Hřištěm. Současně PRE položí kabely do těchto komunikací před dokončením povrchových úprav. Je vybudováno dětské a sportovní hřiště v centrálním parku v blízkosti školy. Je postaven nový most nad vlečkou Kovošrotu v ulici Dolnoměcholupské směrem k Hostivaři. Dolní měcholupy získaly nové ulice Ke Dráze a Na Louce. Sbor dobrovolných hasičů zasahuje při srpnových povodních. Je znovuodhalen zrekonstruovaný pomník padlých a je přiděleno čestné občanství Antonínu Švehlovi, Josefu Gajerovi, Karlu Attlovi nejst. a Josefu Remarovi a je odebráno čestné občanství Klementu Gottwaldovi, které mu bylo uděleno 23.11.1948. V listopadu probíhají komunální volby.

2001

V dubnu je slavnostně otevřena dlouho a toužebně očekávaná U rampa na pozemcích pana Frolíka za přispění firmy Léčiva a.s . Začíná dostavba obytného komplexu NOVUM. Končí práce na 4. etapě výstavby kanalizace. A jsou zahájeny práce na dokončení povrchů komunikací po této výstavbě. Telecom nedokázal do té doby položit kabely a tak jako pomník zůstává povrchové vedení. Stoka G6 je v plné proudu výstavby. Léčiva a.s. přispívají na výstavbu venkovních sportovišť v centrálním parku MČ. Mateřské a základní škole je přidělena právní subjektivita. Je dokončena dostavba Základní školy. Komplex řadových domů Marie není dokončen.

2000

Od června je obsazeno místo místního strážníka, služebna místní policie je umístěna v budově úřadu vedle zasedací místnosti. Probíhají dokončovací práce na úpravě povrchů po 2. etapě kabelizace telefonní sítě v oblasti Slavíkova. V červnu a červenci probíhá změna telefonních čísel na 8mi místná. 4. etapa kabelizace tel. sítě probíhá. V létě se zahajuje dostavba základní školy. V části ulice Kutnohorské se pokládá dešťová a splašková kanalizace.

1999

Na investiční výstavbu obec dostává dotaci a tím pokračuje II. a III. etapa stavby kanalizace, tedy dostavba a dovybavení usazovací nádrže včetně příjezdové komunikace, dostavba kanalizace Na Návsi včetně napojení a propojení sádek s návesním rybníčkem. Dokončují se povrchy komunikací po I. etapě kanalizace. Jsou započaty práce pro výstavbu stoky G6. Probíhá kabelizace rozvodné sítě v části Pod lesíkem. Pro kabelizaci telefonní sítě je vydáno stavební povolení.

1998

I přes finanční potíže pokračuje výstavba kanalizace třetí etapou včetně dešťové usazovací nádrže. Zatím je napojena základní škola a budova Úřadu. Pro nedostatek finančních prostředků je pozastavena výstavba čelní obytné budovy firmy NOVUM. V části obce se podařilo umístit venkovní elektrické rozvody do chodníků. Následně je zahájena v této části kompletní kabeláž telefonní sítě. zahajují se práce na konečné podobě Dolnoměcholupské ulice, tj. úprava šířky vozovky, chodníků a obrubníků včetně vjezdů k nemovitostem. Místní školu navštěvuje 76 žáků v pěti samostatných třídách. Konají se komunální volby.

1997

Je zřízen světelný přechod u školy. První zájemci ze stran starších občanů se dočkali slavnostního otevření (18.1.) Domu s pečovatelskou službou. V tomto domě nachází svůj domov deset starších občanů a dvě pečovatelky, které zajišťují veškeré služby. Pokračuje se ve výstavbě kanalizačního systému v ulicích V Nížinách, V Planinách, U Střediska, U Svornosti, V Dolinách a v Dolnoměcholupské.

1996

Dolní Měcholupy mají novou ulici Za Zahradami, která vznikla v areálu novostaveb firmy NOVUM. Další rozsáhlou stavební činností, která ovlivňuje život v obci, je zahájení výstavby splaškové a dešťové kanalizace. V květnu postihly Prahu trvalé deště a tak některé domy v níže položených ulicích Dolních Měcholup mají zaplaveny sklepy až do výše 1 metru. Těmto občanům pomáhá místní sbor dobrovolných hasičů.

1995

Pro starší občany Městská část začíná budovat Dům s pečovatelskou službou. Pokračuje výstavba rodinných domů realizovaných firmou NOVUM. Dokončena je výstavba psího útulku. Též vrcholí projektové práce na odkanalizování části Dolních Měcholup.

1994

13.5. je městské části Praha-Dolní Měcholupy udělen znak a prapor. 9.9. se slaví 100. výročí svého založení. Je zahájena výstavba nové budovy Mateřské školy. Tato stavba je téhož roku dokončena. Nadace JUDr. Matinové zahajuje výstavbu psího útulku. Obchodní dům LARYO mění svého majitele a tím novým je Julius Meinl. Je otevřena čerpací stanice pohonných hmot SAMPO. V listopadu se konají komunální volby.

1993

Obec se začíná rozrůstat. V tomto roce byla zahájena výstavba obytného komplexu firmy NOVUM. Také stávající obecní objekty nejsou opomíjeny, ať je to nová fasáda základní školy včetně plynofikace její kotelny nebo generální rekonstrukce kapličky a křížku v ulici Za Křížem za odborného dohledu Ing. Jana Žižky. Ke společenskému životu má přispět i rekonstruovaný kinosál, ale to se nestává. Je otevřena restaurace V Parku a další možnost příjemného stolování nabízí i zrekonstruovaná restaurace U Barona. Po dvou letech je dokončena plynofikace celé obce, která se výrazně promítá do čistoty ovzduší. Nemalý vliv na ovzduší má i výstavba ekologické spalovny nebezpečného odpadu v akciové společnosti Léčiva.

1992

Nejvýznamnější stavbou tohoto roku se stala výstavba obchodního domu LARYO, který měl umožnit pohodlné nákupy obyvatelům obce po celý týden. S touto výstavbou byla započata plynofikace obce, o které se dlouhá léta pouze hovořilo. Pokračuje rekonstrukce budovy bývalého obecního úřadu, zdravotního střediska a kinosálu. Po dvou letech byla dokončena telefonizace obce. V tomto roce je též dokončena částečná rekonstrukce obecního domu, kam se 15.2. přestěhoval Místní úřad. Z obecních peněz je financována výstavba trafostanice v Dolnoměcholupské ulici směrem na Hostivař, čímž se značně posílila elektrická síť obce. U dokončovaného obchodního domu je postavena trafostanice a dvě nové autobusové zastávky v Kutnohorské ulici. 25.8. je slavnostně otevřen obchodní dům LARYO. Úspěšně pokračuje plynofikace obce.

1991

Prioritou a snahou nového zastupitelstva (zvoleno v listopadu 1990) je vytvářet maximálně dobré podmínky pro rozvoj soukromého podnikání. Dále se zaměřuje na celkový vzhled a ekologii v obci.

1990

Je zahájena rekonstrukce místního kina. Postupně v průběhu roku se v obci začínají objevovat první soukromé obchody a řemeslníci. Do školy dochází 30 žáků. kteří se učí ve dvou třídách.