Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

  Městská část Praha - Dolní Měcholupy

 2. Důvod a způsob založení

  Městská část Praha - Dolní Měcholupy (dále jen městská část) vznikla jako součást územního samosprávního celku hlavního města Prahy. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem. Postavení městské části a její působnost stanoví:

  • zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění
  • obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb., HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy ve znění pozdějších změn a doplnění

  Městská část zajišťuje prostřednictvím Úřadu městské části činnosti náležící do působnosti samosprávy a vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem o hlavním měste Praze, zvláštními zákony a Statutem hlavního města Prahy.

 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa

   oficiální
   Dolnoměcholupská 168/37
     111 01 Praha 10

  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   oficiální
   Dolnoměcholupská 168/37
   111 01 Praha 10

  3. Úřední hodiny
   Den Úřední hodiny
   Pondělí  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
   Středa  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
   Pátek  8:00 - 11:30  
   Podrobné úřední hodiny
  4. Telefonní čísla

   pevná linka: +420 272 706 441

  5. Telefonní číslo pošta Partner

   pevná linka: +420 272 705 481

  6. Adresa internetové stránky

   oficiální: www.dolnimecholupy.cz

  7. Adresa e-podatelny

   podatelna: podatelna@dolnimecholupy.cz

  8. Další elektronické adresy

   oficiální: urad@dolnimecholupy.cz

 5. Případné platby lze poukázat

  Číslo účtu: 2111281318, kód banky: 2700

 6. 00231347

 7. DIČ

  CZ00231347

 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů

   Soubory ze zasedání zastupitelstva

  2. Rozpočet
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná podání je možno podat osobně, písemně nebo elektronicky následujícími způsoby:

  1. Osobně

   Úřad městské části Praha-Dolní Měcholupy, u zaměstnanců úřadu.
   Úřední hodiny úřadu a provoz poštovny

  2. Písemně

   Na adrese: Úřad městské části Praha-Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10

  3. Elektronicky

   Na adrese: urad@dolnimecholupy.cz
   Elektronická podatelna

 11. Opravné prostředky

  Odvolání se podávají u toho správního orgánu, který vydal rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Odvolací lhůta činí zpravidla 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

  Odvolání musí být nejpozději poslední den lhůty k jeho podání odevzdáno poštovní přepravě a adresováno tomu správnímu orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, nebo musí být tomuto úřadu předloženo osobně nebo nadiktováno ústně do protokolu, který je správní úřad povinen přijmout.

  Z odvolání musí být patrno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání musí být podepsáno osobou, která je činí.

  Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

  • O odvolání proti rozhodnutí ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy, které se týká informace ve věcech přenesené působnosti městské části Praha-Dolní Měcholupy, rozhoduje Magistrát hl. m. Prahy.
  • O odvolání proti rozhodnutí ÚMČ Praha-Dolní Měcholupy, které se týká informace ve věcech samostatné působnosti městské části Praha-Dolní Měcholupy, rozhoduje starosta městské části.
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy

   Městská část Praha-Dolní Měcholupy nevydává žádně právní předpisy.

 15. Úhrady za poskytování informací
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   Není žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 16. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv

   Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací povinným subjektem potřebné.

  2. Výhradní licence

   Nejsou licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem.

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.